Máy cày Kubota

  • Thread starter maycaynhatsonha
  • Ngày gửi
M

maycaynhatsonha

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px" /></p><h2 class="posttitle icon" style="font-size: 1.5em">C&aacute;m ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; chọn sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i! Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm của doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i.</h2><p style="color: #333333; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&aacute;c bộ phận phụ t&ugrave;ng cho m&aacute;y k&eacute;o KUBOTA. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y, phụ t&ugrave;ng m&aacute;y k&eacute;o l&agrave; những sản phẩm của KUBOTA-Nhật Bản.&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c loại m&aacute;y v&agrave; phụ t&ugrave;ng:<br />- Model Kubota M&aacute;y c&agrave;y:<br />L1500, L1501, L1801,L1802, L2000, L2201, L2202, L2402,L2600, L2601, L2602, L3001, L3202, L4202<br />L-1 Sunshine (18,20,205,22,24,26)<br />Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, mời bạn gh&eacute; xem trang web của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại</span></p><p style="color: #333333; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-size: medium; color: #ff0000"><em><a href="http://maycaynhatsonha.tk/">http://maycaynhatsonha.tk</a></em></span></span></p><p style="color: #333333; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-size: medium; color: #ff0000"><em><br /></em></span></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif, Arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium; color: #ff0000"><em><a href="http://eway.vn/maycaynhatsonha">http://eway.vn/maycaynhatsonha</a></em></span></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif, Arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium; color: #ff0000"><em></em></span></span></p><p>&nbsp;</p><p style="color: #333333; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: large">DNTN CƠ KH&Iacute; V&Agrave; THƯƠNG MẠI SƠN H&Agrave;</span></p><p style="color: #333333; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: large">Mr.Sơn</span></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="mceItemTable" style="cursor: default; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; color: #333333; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><tbody><tr style="font-family: Arial, Tahoma"><td class="name" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; text-align: right; white-space: nowrap; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large">Địa chỉ :</span></td><td class="value" style="color: #000000; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="color: #ff0000; font-size: large">Th&ocirc;n Thanh L&acirc;m, X&atilde; An Thịnh , Huyện Lương T&agrave;i, Tỉnh Bắc Ninh</span></td></tr><tr style="font-family: Arial, Tahoma"><td class="name" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; text-align: right; white-space: nowrap; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large">Điện thoại :</span></td><td class="value" style="color: #000000; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="color: #ff0000; font-size: large">01676.818.289-0241.6296.533</span></td></tr><tr style="font-family: Arial, Tahoma"><td class="name" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; text-align: right; white-space: nowrap; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large">Email :</span></td><td class="value" style="color: #000000; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large"><a target="_blank" href="mailto:buitran1984@gmail.com"><span style="color: #ff0000">buitran1984@gmail.com</span></a></span></td></tr><tr style="font-family: Arial, Tahoma"><td class="name" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; text-align: right; white-space: nowrap; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large">Y!M :</span></td><td class="value" style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large"><a target="_blank" href="ymsgr://SendIM?tabuitrithanh&amp;m=Xin%20chao,%20toi%20muon%20hoi%20ve%20tin%20rao%20v%E1%BA%B7t%20t%E1%BA%A1i%20http://www.vatgia.com/raovat/2767/2619012/ban-may-cay-kubota-va-linh-kien-may-nhap-khau-tu-nhat-ban.html%20%21">tabuitrithanh</a></span></td></tr><tr style="font-family: Arial, Tahoma"><td class="name" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; text-align: right; white-space: nowrap; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large">Skype :</span></td><td class="value" style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 13px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; cursor: text; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; vertical-align: top; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb"><span style="font-size: large"><a target="_blank" href="http://agriviet.com/skype:buitran5?chat">buitran5</a><br /><br /></span></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: maycaynhatsonha
- Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, Xã An Thịnh , Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
- Tel, Fax: 01676.818.289-0241.6 ::: FaX
- email: buitran1984@gmail.com