Máy cày, máy gặt đập, máy tuốt lúa, máy thu hoạch ngô, mía....

  • Thread starter hana09
  • Ngày gửi
H

hana09

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nhập khẩu c&aacute;c loại m&aacute;y mới v&agrave; đ&atilde; qua sử dụng phục vụ n&ocirc;ng nghiệp như : m&aacute;y c&agrave;y, m&aacute;y cấy , m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp, c&aacute;c loại m&aacute;y thu hoạch.....ch&iacute;nh h&atilde;ng của Nhật v&agrave; H&agrave;n Quốc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo gi&aacute; rẻ nhất chất lượng tốt nhất c&oacute; bảo h&agrave;nh cho mọi loại m&aacute;y.</p><p>B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo Đt : 0973 392 235 gặp Chị An</p><p>Th&acirc;n &aacute;i ch&agrave;o b&agrave; con ! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Luong Hai
- Địa chỉ: Ha Noi
- Điện thoại: 0973392235 - Fax:
- email: thienan.mm@gmail.com
 

Top