máy cày nhật kubota chất lượng tốt, giá siêu rẻ

#1
<p><font size="4">b&atilde;i m&aacute;y c&agrave;y nhật&nbsp; kubota lớn tha hồ cho c&aacute;c b&aacute;c lựa chọn, chất lượng tốt, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp.Mọi th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ th&ecirc;m</font></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-large">C&ocirc;ng ty cổ phần cơ điện thuỷ lợi n&ocirc;ng nghiệp Đo&agrave;n -Trần</span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y c&agrave;y chất lượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: medium" /></strong><strong><span style="font-size: medium" /><span style="font-size: large">C&aacute;c loại m&aacute;y gặt l&uacute;a li&ecirc;n ho&agrave;n của nhật&nbsp; ISEKI HB200, SL 55, 4LZ25...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: large">C&aacute;c loại m&aacute;y h&uacute;t b&ugrave;n ph&ugrave; hợp với mọi địa h&igrave;nh ao hồ</span></strong></p> <p><span style="font-size: large">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c bộ phận, phụ t&ugrave;ng m&aacute;y k&eacute;o l&agrave; những sản phẩm của KUBOTA-Nhật Bản.</span><br /><span style="font-size: large"> L1500, l501, L1801, L2000, L2201, L2202, L2402</span><br /><span style="font-size: large"> L2600, L2601, L2602, L3001, L3202, L4202</span><br /><span style="font-size: large"> L-1 Sunshine (18,20,22,24,26)</span></p> <p><br /><strong><span style="font-size: medium"> Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, mời bạn gh&eacute; xem trang web của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại </span></strong></p> <p><span style="font-size: medium">http://ctydoantran.divivu.com</span><span style="font-size: medium" /></p> <p><span style="font-size: medium">http://ctydoantran.mov.mn</span></p> <p><strong><span style="font-size: medium">Mr.Ki&ecirc;n</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium">Đ/c:&nbsp; Nh&acirc;n Hữu, Nh&acirc;n Thắng, Gia B&igrave;nh, Bắc Ninh</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium">ĐT: 02413.787.054 - 0909.880.756</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium">Email: congtydoantran@gmail.com</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium"> or &nbsp;&nbsp; doantranvip@gmail.com</span></strong></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><strong>M&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp Đo&agrave;n -Trần sự lựa chọn tin cậy của nh&agrave; n&ocirc;ng</strong></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần cơ điện thuỷ lợi nông nghiệp Đoàn-Trần
- Địa chỉ: nhân hữu, nhân thắng , gia bình, băc ninh
- Điện thoại: 02413.878.054 - Fax: 02413.878.054
- email: doantranvip@gmail.com
 

Top