Máy chế biến thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter phamdanhue@gmail.com
  • Ngày gửi
P

phamdanhue@gmail.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Anh Khoa
- Địa chỉ: Làng nghề kiên lao -Xuân Tiến - Xuân TRường - NAm Định
- Tel, Fax: 0350.3885583- 0915666628 ::: FaX
- email: phamdanhue@gmail.com
================================

<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Đ&acirc;y l&agrave; gi&aacute; sản phẩm Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất:</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">1. M&aacute;y trộn loại trung b&igrave;nh</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 150kg/mẻ/10'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- Th&ugrave;ng Inox.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- m&ocirc;tơ: 3,5 kw</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">2. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 0,5m3</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 150kg/mẻ/5'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2000kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 3,5kw.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">3. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 0,75m3</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 250kg/mẻ/5'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2500kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 7,5kw.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">4. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 1,1 m3</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 250kg/mẻ/5'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2500kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 11&nbsp; kw.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">5. M&aacute;y nghiền thức ăn</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 150kg/mẻ/10'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 3,5 kw</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">6. M&aacute;y đ&ugrave;n &eacute;p c&aacute;m vi&ecirc;n loại nhỏ</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 160kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">7. M&aacute;y đ&ugrave;n &eacute;p c&aacute;m vi&ecirc;n</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 200 đến 300kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- Thiết kế theo y&ecirc;u cầu c&aacute;c loại m&aacute;y trộn, nghiền, đ&ugrave;n &eacute;p thức chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; g&agrave; lợn,...!</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng ty TNHH Anh Khoa : 0350.3885583 - 0915666628 - website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.kienlao.com/">www.anhkhoand.net</a></span></p><br /> <br /> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><font face="#mce_temp_font#" />
 

betoan

Nhanong.Com
#2
bạn vui lòng báo giá vào cho xem hình cái máy nghiền thức ăn. mình ở sài gòn làm thế nào để mua được hàng của bạn