Máy đo độ ẩm gạo Kett F511

#1
Máy đo độ ẩm gạo Kett F511

Máy đo độ ẩm gạo

Model : f511

Hãng sản xuất: Kett - Nhật Bản

Giá bán: 7.500.000 vnđ


Ñaëc ñieåm chung :

• - ÖÙng duïng ño : thoùc (luùa), gaïo, luùa mì, tieâu traéng, tieâu ñen, ñaäu xanh

• - Thieát keá goïn gaøng deã söû duïng

• - Hieäu chænh nhieät ñoä baèng vi xöû lyù

• - Chöùc naêng ño caûi tieán so vôùi caùc kieåu cuõ (Maãu cho vaøo maùy vaø quay tay nghieàn haït theo chieàu kim ñoàng hoà cho ñeán daáu “stop” sau ñoù baám phím “POWER” ñeå laáy keát quaû)

• - Hieån thò ñoä aåm trung bình cuûa nguõ coác

• - Chöùc naêng ño ñoä aåm vaø ñoä khoâ töï ñoäng

Caùc thoâng skthut :

- Nguyeân lý đo : Khaùng điện trở

- Khoảng đo : S.E.C 0.5% (9 đến 20%)

- Buø trừ nhiệt độ : Tự động hai lần

- Nguồn cung cấp : 4 pin x 1.5V (AA size)

- Kích thước : 164 (W) x 94 (D) x 65 (H)

- Trọng lượng : 443g

Phụ kiện cung cấp bao gồm :

- 2 khay lấy mẫu

- Một muỗng với kẹp gắp

- 4 pin AA

- Chổi queùt

- Hướng dẫn sử dụng

- Vali đựng maùy

- Troïng löôïng : 2kg

CÔNG TY TNHH TRUNG AN

Địa Chỉ: 124/46 Phan Huy Ích , P. 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 38150410 - Fax: (08) 38150410

Hotline: 091 7080310 (Mr. Trung)-0165 5264632 (Mr. Tân)

Email: trungankd@gmail.com ; duytan0990@gmail.com

Website: https://www.sites.google.com/site/congtytnhhtrungan/

STK: 102010002108889 Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh TP.HCM