MÁY ĐO ĐỘ CỨNG KIM LOẠI 3101/1 MINI SIÊU BỀN ELCOMETER

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hồng Cường
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q Tân Bình, TP HCM
- Tel, Fax: 0838113782
- email: nguyencuong992000@gmail.com
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cty MRO xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối thiết bị đo kiểm v&agrave; thiết bị c&ocirc;ng nghiệp h&agrave;ng đầu tại thị trường Việt Nam.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng m&aacute;y đo độ cứng kim loại cầm tay 3101/1 của h&atilde;ng Elcometer Anh Quốc với k&iacute;ch thước nhỏ gọn trọng lượng nhẹ, c&oacute; t&iacute;nh di động cao, th&iacute;ch hợp cho việc ứng dụng để đo c&aacute;c chi tiết lớn, c&aacute;c mẫu kiểm tra c&oacute; trọng lượng lớn, kh&ocirc;ng tiện đem về ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm để đo m&agrave; phải đo ngay tại c&ocirc;ng trường. M&aacute;y c&oacute; thể đo tr&ecirc;n c&aacute;c dạng vật liệu như hợp kim&nbsp; nh&ocirc;m, đồng thau, đồng, nhựa cứng, sợi thuỷ tinh.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Thiết bị tu&acirc;n thủ theo ti&ecirc;u chuẩn ASTM &ndash; D2583<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Th&ocirc;ng số kĩ thuật!<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c : &plusmn;0.8 %<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute;c thang đo đơn vị: HRC, HRB, HB<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Hướng đo: Mọi hướng<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Kiểu hiển thị: dạng cơ <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">K&iacute;ch thước m&aacute;y: 152 x 106 x 50 (mm)<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Trọng Lượng: 900g (2lb)<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Phụ kiện đi k&egrave;m: m&aacute;y 3101, hộp nhựa đựng, ch&acirc;n dữ m&aacute;y, 2 miếng chuẩn, 2 mũi thử, s&aacute;ch hướng dẫn.<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c thiết bị đo kh&aacute;c&nbsp; như<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&aacute;y đo độ dầy kim loại bằng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&aacute;y đo độ dầy m&agrave;ng phim, nhựa, nylon&hellip;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&aacute;y đo độnh&aacute;m bề mặt.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&aacute;y đo độ dầy lớp sơn, lớp xi mạ.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&aacute;y đo khuyết tật m&agrave;ng sơn, lớp xi mạ.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">V&agrave; nhềi loại thiết bị đo kiểm kh&aacute;c phục vụ ng&agrave;nh sơn<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Tất cả c&aacute;c sản phẩm đều được nhập khẩu trực tiếp, mới 100% v&agrave; c&oacute; đầy đủ CO, CQ v&agrave; được bảo h&agrave;nh chu đ&aacute;o<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ!<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH MRO<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">29 Nguyễn B&aacute; Tuyển, P12, Q T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đại diện: Nguyễn Hồng Cường<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">DĐ : 0988 810 085<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Fax : 08 3811 3782<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:cuongnguyen@mro.com.vn"><font face="Times New Roman" size="3">cuongnguyen@mro.com.vn</font></a><br /></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Hoặc : </font><a href="mailto:nguyencuong992000@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">nguyencuong992000@gmail.com</font></a><br /></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Webside: mro.com.vn<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong>
 

Top