Máy đo pH, độ ẩm đất,máy phân tích nước

  • Thread starter dai.cemaco
  • Ngày gửi
D

dai.cemaco

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy Đại
- Địa chỉ: 11-12 Hải Thượng Lãn Ông,Q5 HCM
- Tel, Fax: 0933588284 ::: FaX
- email: dai.cemaco@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty CP h&oacute;a chất v&agrave; vật tư KHKT Tp.HCM</span></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'"> trực thuộc c&ocirc;ng ty CP h&oacute;a chất v&agrave; vật tư KHKT H&agrave; Nội- Bộ c&ocirc;ng thương. Ng&agrave;y nay, c&ocirc;ng ty được biết đến với một t&ecirc;n gọi th&acirc;n thiết l&agrave; Cemaco. Cemaco l&agrave; đơn vị được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nh&agrave; nước sang c&ocirc;ng ty cổ phần với sự nắm giữ cổ phần của nh&agrave; nước tr&ecirc;n 32%. Đơn vị được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; trải qua nhiều thời k&igrave; với sự chuyển đổi h&igrave;nh th&aacute;i cho ph&ugrave; hợp theo xu hướng ph&aacute;t triển của nền kinh tế đất nước.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Tiền th&acirc;n l&agrave; doanh nghiệp nh&agrave; nước th&agrave;nh lập tr&ecirc;n 30 năm, chuy&ecirc;n kinh doanh v&agrave; cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật cho khu vực phi&aacute; Nam v&agrave; trong phạm vi cả nước cũng như c&aacute;c nước trong khu vực. Cemaco kh&ocirc;ng những coi trọng về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, m&agrave; c&ograve;n cung cấp về dịch vụ hậu m&atilde;i. Cemaco đ&atilde; nhiều năm hợp t&aacute;c với c&aacute;c trường ĐH, viện nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m khoa học&hellip; đ&atilde; tạo ra uy thế v&agrave; uy t&iacute;n thương mại trong lĩnh vực kinh doanh vật tư khoa học kĩ thuật</span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i h&acirc;n hạnh giới thiệu tới Qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm nổi tiếng tr&ecirc;n thế giới m&agrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang kinh doanh như: Shellab, Kruss, &nbsp;KNF, Bibby, Staurt , Trans Instrument, Atago, Isolab , Sturdy, Hettich , &nbsp;Sartorius .....................</span></strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ ấm, tủ ấm CO<sub>2, </sub>Tủ ấm lắc</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ sấy, Tủ sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ BOD</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ giữ ẩm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ lắc giữ nhi&ecirc;t lạnh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ cấy</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Bể ấm, Bể c&aacute;ch thủy, Bể ấm lắc&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">K&iacute;nh hiển vi quang học</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">K&iacute;nh hiển vi soi nổi</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Kết nối KHV với vi t&iacute;nh, tivi</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Ph&acirc;n cực kế</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Kh&uacute;c xạ kế đo độ ngọt điện tử, cầm tay</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đo nồng độ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y khuấy từ gia nhiệt v&agrave; kh&ocirc;ng gia nhiệt</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y cất nước 1 lần, 2 lần</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đếm khuẩn lạc</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y c&ocirc; quay</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y lắc ống nghiệm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đồng h&oacute;a</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đo điểm n&oacute;ng chảy &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">C&acirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch, c&acirc;n kỹ thuật</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">C&acirc;n sấy ẩm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đo pH đề b&agrave;n kết nối m&aacute;y vi t&iacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">C&acirc;n b&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y ly t&acirc;m nhỏ v&agrave; lớn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y ly t&acirc;m lạnh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y ly t&acirc;m m&aacute;u &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y quang phổ VIS , UV-VIS</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y khuấy từ gia nhiệt</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">L&ograve; Nung lớn nhỏ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Kh&uacute;c xạ kế đo độ ngọt, mặn dạng cầm tay, để b&agrave;n dạng cơ , </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">điện tử</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Ph&acirc;n cực kế &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng c&aacute;c loại kh&aacute;c nhau &hellip;&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Chuy&ecirc;n c&aacute;c dụng cụ thủy tinh : ống đong, b&igrave;nh định mức, soxhlet,</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ h&uacute;t kh&iacute; độc</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Tủ cấy Vi Sinh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">B&uacute;t đo pH 1 điểm chuẩn, 2 điểm chuẩn chống va đập v&agrave; v&ocirc; nước</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đo pH hiện trường, để b&agrave;n kết nối m&aacute;y vi t&iacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đo độ dẫn điện cầm tay, để b&agrave;n kết nối vi t&iacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y đo oxy h&ograve;a tan cầm tay, để b&agrave;n kết nối m&aacute;y vi t&iacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">B&uacute;t đo, m&aacute;y đo &aacute;nh s&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Kh&uacute;c xạ kế đo ngọt mặn cầm tay</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y cất nước 4l/h</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">M&aacute;y quang phổ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Bếp đun b&igrave;nh cầu</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Bể rửa si&ecirc;u &acirc;m&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Chuy&ecirc;n c&aacute;c dụng cụ thủy tinh : ống đong, b&igrave;nh định mức, soxhlet,</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n kinh doanh c&aacute;c thiết bị Trung Quốc như: m&aacute;y cất nước,</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">tủ ấm, m&aacute;y khuấy từ, m&aacute;y khuấy đũa, m&aacute;y lắc ngang, nối hấp </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;tiệt tr&ugrave;ng, m&aacute;y quang phổ, m&aacute;y ly t&acirc;m, l&ograve; nung, tủ sấy,tủ h&uacute;t,tủ cấy..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Chuy&ecirc;n c&aacute;c loại h&oacute;a chất tinh khiết&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'">Chuy&ecirc;n c&aacute;c loại h&oacute;a chất tinh khiết, h&oacute;a chất c&ocirc;ng nghiệp&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp dịch vụ bảo tr&igrave; sửa chữa c&aacute;c thiết bị m&aacute;y m&oacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm bị hư hỏng trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">Rất mong nhận được sự ủng hộ của Qu&yacute; Cơ quan, nếu c&oacute; bất kỳ nhu cầu n&agrave;o xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></em><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Ph&ograve;ng Kinh Doanh :</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Nguyễn Duy Đại ( Mr )</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Sale Representative</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Cell: 0933 588 284</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">-------------------------------------------------------------------</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Cemaco Chemical &amp; Scientific Technological Joint Stock Company Ho Chi Minh City Branch.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Address: 11-12 Hai Thuong Lang Ong, Dist 5, HCMC</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Tel: 848.5405 1268&nbsp; Fax: 848.3859 4677</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: blue"><a target="_blank" href="http://www.cemacohcm.com/"><span style="text-decoration: none">www.cemacohcm.com</span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: blue"><a target="_blank" href="mailto:duydai@cemacohcm.com"><span style="text-decoration: none">Email: duydai@cemacohcm.com</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: blue"><a href="mailto:dai.cemaco@yahoo.com.vn"><span style="text-decoration: none">dai.cemaco@yahoo.com.vn</span></a></span></p>