MÁY ĐO PH

  • Thread starter haduli87
  • Ngày gửi
H

haduli87

Guest
#1
<div class="MsoBodyText"><strong><span style="color: blue; font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">BU&Ugrave;T &Ntilde;O PH CA&Agrave;M TAY</span></strong></div> <div class="MsoBodyText"><strong><span style="color: blue; font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Hie&auml;u: EUTECH &ndash; SINGAPORE</span></strong></div> <div class="MsoBodyText"><strong><span style="color: blue; font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Model: PH TESTR 30</span></strong></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Sa&ucirc;n ta&iuml;i Singapore theo co&acirc;ng nghe&auml; cu&ucirc;a Ha&oslash; Lan</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Thang &ntilde;o PH: -1.00 &ndash; 15.00pH</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; nha&iuml;y: 0.01pH</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; ch&iacute;nh xa&ugrave;c: +/-0.01pH</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Thang nhie&auml;t &ntilde;o&auml;: 0.0 &ndash; 50.0<sup>o</sup>C</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; nha&iuml;y: 0.1<sup>o</sup>C</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; ch&iacute;nh xa&ugrave;c: +/-0.5<sup> o</sup>C</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Nguo&agrave;n &ntilde;ie&auml;n: pin 1.5V</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">K&iacute;ch th&ouml;&ocirc;&ugrave;c: 16.5x6x5mm</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Tro&iuml;ng l&ouml;&ocirc;&iuml;ng: 90g</span></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HÀN ĐỨC LINH
- Địa chỉ: E006 Hưng Vượng 1- Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phong - Quận 7 - Tp.HCM
- Điện thoại: 0983927287 - Fax:
- email: haduli87@gmail.com
 

Top