Máy đóng gói tự động, dây chuyền sản xuất thực phẩm

  • Thread starter pdmachinery
  • Ngày gửi
P

pdmachinery

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt"><strong><span style="color: #222222">M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i tự động Phương Đ&ocirc;ng/ M&aacute;y chiết r&oacute;t Phương Đ&ocirc;ng</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt"><strong><span style="color: #222222">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt"><strong><span style="color: #222222">C&Ocirc;NG TY CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG </span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="color: #222222">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="color: #222222">h&acirc;n hạnh k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. </span></span>Trước hết ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi tới Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng v&agrave; cầu mong qu&yacute; c&ocirc;ng ty gặp nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sản xuất v&agrave; kinh doanh.<span style="color: #222222"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><strong>C&Ocirc;NG TY CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span> chuy&ecirc;n trong lĩnh vực chế tạo c&aacute;c loại m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i tự động, chiết r&oacute;t, <a href="http://www.maydonggoi.com.vn/"><span style="color: windowtext">c&aacute;c d&acirc;y chuyền sản xuất tự động</span></a>. Ngo&agrave;i ra: ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền d&acirc;y chuyền chiết r&oacute;t, đ&oacute;ng g&oacute;i, sản xuất tự động của H&agrave;n Quốc, Đ&agrave;i Loan</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><strong><u>Xin được giới thiệu một số sản phẩm ti&ecirc;u biểu m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp:</u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><span style="color: #002060">- D&acirc;y chuyền chiết r&oacute;t tự động: chiết r&oacute;t nước đ&oacute;ng chai, chiết r&oacute;t b&igrave;nh lớn, chiết nước c&oacute; gas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y xử l&yacute; nước, lọc nước tinh khiết..(nước đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng b&igrave;nh 21 L)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i dạng bột (m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i đường, muối, bột, tr&agrave; h&ograve;a tan, tr&agrave; t&uacute;i lọc, c&agrave; ph&ecirc;&hellip;).<br /> - M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i dạng lỏng (m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i dầu gội, sữa tắm, sa tế, &hellip;). </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i dạng khối (m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i khăn ướt, m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i b&aacute;nh, kẹo mềm, kem c&acirc;y,&hellip;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y d&aacute;n miệng ly tự động (m&aacute;y d&aacute;n miệng ly rau c&acirc;u, thạch dừa, sữa chua, b&aacute;nh plan&hellip;).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y &eacute;p vỉ thuốc t&acirc;y</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y dập vi&ecirc;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: #002060">- M&aacute;y trộn</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với uy t&iacute;n, năng lực v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh, <strong><span style="color: #222222">C&Ocirc;NG TY CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG </span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="color: #222222">&nbsp;hy vọng&nbsp;</span></span>trở th&agrave;nh đối t&aacute;c tin cậy của qu&yacute; c&ocirc;ng ty trong nước v&agrave; c&aacute;c c&aacute;c nước trong khu vực, g&oacute;p phần cho sự ph&aacute;t triển ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp cơ kh&iacute; tự động.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><span class="apple-style-span">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&Ocirc;NG TY CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Địa chỉ : 74 L&Ecirc; Đ&Igrave;NH TH&Aacute;M, Q, T&Acirc;N PH&Uacute;, TP HCM.</strong><strong><br /> <strong>Email : <a href="mailto:anhnguyen.phuongdong@gmail.com"><span style="font-weight: normal">anhnguyen.phuongdong@gmail.com</span></a> </strong></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Hotline : 0936 527 402, Mr &Aacute;nh</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>website : </strong><strong><span style="font-weight: normal"><a href="http://www.cokhiphuongdong.com/">www.cokhiphuongdong.com</a></span></strong><span class="apple-style-span"><strong></strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Xuân Ánh
- Địa chỉ: 74 Lê Đình Thám, Q, Tân Phú, Tp, HCM
- Điện thoại: 0936527402 - Fax:
- email: pdmachinery@gmail.com
 

Top