Máy Gặt đập Liên hợp TƯ SANG và các loại phụ tùng

BachPhat

Lữ khách
#1
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>M&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp TƯ SANG l&agrave; m&aacute;y đoạt giải nhất hội thi to&agrave;n quốc năm 2011. M&aacute;y cắt l&uacute;a sập rất tốt, &iacute;t hao hụt, gi&aacute; m&aacute;y ph&ugrave; hợp t&uacute;i tiền n&ocirc;ng d&acirc;n, phụ t&ugrave;ng đầy đủ đ&aacute;p ứng nhanh. M&aacute;y của Tư Sang c&oacute; nhiều cải tiến li&ecirc;n tục v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y được n&acirc;ng cao r&otilde; rệt. Cơ sở TƯ&nbsp;SANG đ&atilde; đầu tư nhiều c&ocirc;ng nghệ hi&ecirc;n đại trong gia c&ocirc;ng chi tiết như m&aacute;y CNC, &aacute;p dụng kỹ thuật trui-m&agrave;i ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c chi tiết v&agrave; đầu tư cả d&acirc;y chuyền phun bi &aacute;p lực cao l&agrave;m sạch bề măt th&eacute;p trước khi sơn tỉnh điện v&agrave; sơn epoxy 2 th&agrave;nh phần nhằm bảo vệ chi tiết l&acirc;u bị ri s&eacute;t v&agrave; đặt biệt n&oacute; rất tốt d&agrave;n gầm m&aacute;y. Doanh ngiệp TƯ SANG cũng thiết lập một d&acirc;y chuyền lắp r&aacute;p mới chuẩn mực về mặt kỹ thật. H&atilde;y đến Cơ sở TƯ SANG tham quan v&agrave; chọn cho m&igrave;nh m&aacute;y gặt đập tốt gi&aacute; ph&ugrave; hợp v&agrave; m&aacute;y l&agrave;m việc hiệu quả.&nbsp;
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BachPhat
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0903718303 ::: FaX
- email: mr.nguyentanphat@yahoo.com
 

Top