MÁY GIEO HẠT TỰ ĐỘNG - MÁY XAY MÙN ĐẤT GIÁ THỂ - MÁY XỬ LÝ HẠTGIỐNG

  • Thread starter anhtrile
  • Ngày gửi
A

anhtrile

Guest
#1
<p>Tr&iacute;ch nguồn b&aacute;o N&ocirc;ng Nghiệp Việt Nam </p><p>&nbsp;</p><div class="detail_title"> <h2> M&aacute;y gieo hạt thế hệ mới</h2> <div style="clear: both; color: #a1a1a1; font: 12px Arial; margin: 10px 0pt 0pt; text-align: left"> <span style="text-align: left; font-weight: bold; margin-right: 10px; text-transform: uppercase">Hiếu Cầu&nbsp;&nbsp;&nbsp;-</span>Thứ Năm, 12/01/2012, 10:53 (GMT+7)</div> </div> <div class="detail_content"> <p align="justify"><strong> </strong></p><table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="left" width="200"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><img height="190" border="1" width="285" src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2012/1/11/11012012143938.jpg" /></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#e2e2e2"><font size="2">Kh&aacute;ch tham quan m&aacute;y gieo hạt tự động</font></td> </tr> </tbody> </table><strong> <font size="2">Tại triển l&atilde;m l&agrave;ng nghề Việt Nam&nbsp;vừa tổ chức ở L&acirc;m Đồng, kh&aacute;ch tham quan kh&ocirc;ng khỏi ấn tượng với gian h&agrave;ng trưng b&agrave;y sản phẩm đoạt giải &ldquo;Sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp-n&ocirc;ng th&ocirc;n ti&ecirc;u biểu 2011&rdquo; của tỉnh L&acirc;m Đồng. </font></strong> <p align="justify"><font size="2">Đ&oacute; l&agrave; 3 sản phẩm: M&aacute;y gieo hạt thế hệ mới, m&aacute;y xay gi&aacute; thể 3 trong 1, m&aacute;y se vi&ecirc;n hạt giống của t&aacute;c giả L&ecirc; Thanh Trị (số 495,&nbsp;QL20, thị trấn Li&ecirc;n Nghĩa, huyện Đức Trọng, L&acirc;m Đồng). &Ocirc;ng Nguyễn Tr&uacute;c Bồng Sơn, GĐ Trung t&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng L&acirc;m Đồng cho biết: &ldquo;C&oacute; rất nhiều s&aacute;ng chế của n&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; cho ra đời sản phẩm hữu &iacute;ch, phục vụ SXNN. Đặc biệt trong hội chợ triển l&atilde;m lần n&agrave;y c&aacute;c sản phẩm của L&ecirc; Thanh Trị đ&atilde; thay đ&ocirc;̉i nhận thức v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m mới cho n&ocirc;ng d&acirc;n, g&oacute;p phần cơ giới h&oacute;a c&aacute;c vườn ươm. Với chiếc m&aacute;y gieo hạt nhiều tiện &iacute;ch, n&ocirc;ng d&acirc;n tiết kiệm c&ocirc;ng lao động, thời gian, chi ph&iacute; hạt giống&quot;.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Anh L&ecirc; Thanh Trị cho biết, anh sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n ở quận B&igrave;nh Thạnh TPHCM, từng l&agrave;m đủ thứ nghề như học trung cấp cơ kh&iacute;, l&agrave;m kh&iacute; n&eacute;n h&oacute;a lọc CO2, nu&ocirc;i trồng thủy sản, lập trang trại trồng cao su, x&acirc;y dựng&hellip;Tuy nhi&ecirc;n cuộc sống phố thị kh&ocirc;ng n&iacute;u k&eacute;o nổi bước ch&acirc;n anh.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Năm 2009 c&oacute; dịp đi tham quan c&aacute;c vườn ươm ở Đức Trọng anh&nbsp;thấy người d&acirc;n chủ yếu&nbsp;SX thủ c&ocirc;ng, từ đ&oacute;ng đất v&agrave;o bịch đến gieo hạt, tưới nước... Đ&ecirc;m về anh cứ trằn trọc, tại sao m&igrave;nh kh&ocirc;ng l&agrave;m việc g&igrave; đ&oacute; để giảm bớt nỗi vất vả của b&agrave; con? Vốn được đ&agrave;o tạo cơ kh&iacute;,&nbsp;m&aacute;u nghề nghiệp lại nổi l&ecirc;n, anh bắt tay nghi&ecirc;n cứu v&agrave; lần lượt cho ra đời những chiếc m&aacute;y hữu &iacute;ch.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Đến nay 11 sản phẩm&nbsp;của anh Trị đ&atilde;&nbsp;&quot;tr&igrave;nh l&agrave;ng&quot;&nbsp;gồm: M&aacute;y &eacute;p gi&aacute; thể v&agrave;o khay xốp, m&aacute;y &eacute;p gi&aacute; thể v&agrave;o khay nhựa, m&aacute;y gieo hạt tự động ASM 01, m&aacute;y gieo hạt tự động ASM 02, m&aacute;y xay gi&aacute; thể 3 trong 1 BLM 01, m&aacute;y s&agrave;n rung biến tần, m&aacute;y rửa khay xốp tự động AWM01, băng tải chuyển CVY, hệ thống m&aacute;y gieo hạt tự động ASM 03, d&acirc;y chuyền m&aacute;y gieo hạt tự động ASM 01, m&aacute;y se vi&ecirc;n hạt giống.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i giới thiệu&nbsp;3 sản phẩm được b&igrave;nh chọn sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp- n&ocirc;ng th&ocirc;n ti&ecirc;u biểu L&acirc;m Đồng 2011:</font></p> <p align="justify"><strong><font size="2">M&Aacute;Y GIEO HẠT THẾ HỆ MỚI (ASM 02)</font></strong></p> <p align="justify"><font size="2">M&aacute;y n&agrave;y c&oacute; nhiều t&iacute;nh năng vượt trội như: Tự động th&ocirc;ng kim, &aacute;p suất cao theo mỗi chu kỳ. Độ rung m&aacute;ng hạt ổn định tuyệt đối nhờ bộ mạch Autovolt DC. Phễu định vị hạt đ&uacute;ng t&acirc;m lỗ khay. Khay xốp theo chiều ngang tăng năng suất 1,7 lần. To&agrave;n bộ hoạt động c&oacute; thể điều chỉnh. Đặc biệt điều chỉnh được tốc độ m&aacute;y chạy bằng mạch điện tử; Điều chỉnh hơi tiết lưu cho lượng &aacute;p suất thường trực đ&uacute;ng mức sử dụng; Điều chỉnh ch&acirc;n kh&ocirc;ng theo nhu cầu h&uacute;t hạt; Điều chỉnh &aacute;p suất th&ocirc;ng kim; Điều chỉnh độ s&acirc;u kim h&uacute;t; Điều chỉnh chu kỳ rung của m&aacute;ng hạt; Điều chỉnh vận tốc c&aacute;c ben hơi.</font></p> <p align="justify"><strong><font size="2">M&Aacute;Y XAY GI&Aacute; THỂ 3 TRONG 1</font></strong></p> <p align="justify"><font size="2">T&iacute;nh ưu việt của m&aacute;y n&agrave;y l&agrave;: Sau khi xay độ nhuyễn đạt y&ecirc;u cầu sử dụng 100%, kh&ocirc;ng phải qua s&agrave;ng lại, tiết kiệm thiết bị s&agrave;ng; Sản phẩm sau khi xay văng ra từ 5-7 m, từ yếu tố n&agrave;y c&oacute; thể tạo đống to, kh&ocirc;ng phải c&agrave;o ra v&agrave; vun đống, tiết kiệm băng tải; M&aacute;y xay tự loại bỏ vật cứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh xay như đ&aacute; lẫn trong nguy&ecirc;n liệu, m&aacute;y sẽ kh&ocirc;ng bị hỏng; K&iacute;ch thước thiết kế c&oacute; thể sử dụng độc lập hay li&ecirc;n kết với băng tải chuyền vun đống cao v&agrave; xa hơn.</font></p> <p align="justify"><strong><font size="2">M&Aacute;Y SE VI&Ecirc;N HẠT GIỐNG</font></strong></p> <p align="justify"><font size="2">C&aacute;c loại hạt giống dạng tr&ograve;n khối đều rất dễ d&agrave;ng sử dụng bởi m&aacute;y gieo hạt. Nhưng đối với c&aacute;c loại hạt c&oacute; h&igrave;nh dạng kh&aacute;c biệt như: Hạt dẹp, nhọn, c&oacute; l&ocirc;ng, nhẹ nhỏ, d&iacute;nh ch&ugrave;m, rất kh&oacute; khăn trong việc gieo hạt. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&aacute;y se vi&ecirc;n ra đời l&agrave; rất cần thiết. Sử dụng rất đơn giản, chỉ c&acirc;̀n cho hạt v&agrave;o m&aacute;y, cho m&aacute;y chạy, điều chỉnh tốc độ cho ph&ugrave; hợp. Sau 5 ph&uacute;t hạt được t&aacute;ch rời nhau, kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh, sạch l&ocirc;ng; c&oacute; thể đem gieo, hoặc se tr&ograve;n.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Đối với những loại hạt qu&aacute; nhỏ cần được se vi&ecirc;n, khi se vi&ecirc;n hạt c&oacute; thể to gấp 5 lần. Hạt c&oacute; thể đem ng&acirc;m trước khi se vi&ecirc;n hoặc phun nước v&agrave;o hạt kh&ocirc; trong m&aacute;y, khi hạt đạt độ ẩm khoảng 80%, tiếp tục giữ ẩm trong m&aacute;y bằng c&aacute;ch phun nước pha sẵn. Sau đ&oacute; cho bột se vi&ecirc;n mịn pha sẵn v&agrave;o m&aacute;y mỗi lần từ 20 &ndash; 50% trọng lượng hạt trong m&aacute;y, cho nhiều lần v&agrave; phun nhiều lần, hạt sẽ dần dần to l&ecirc;n v&agrave; tr&ograve;n đều. Khi hạt đủ to ngưng phun nước, hạt được sấy kh&ocirc; bằng quạt gi&oacute;, rồi d&acirc;y qua lưới hạt cho v&agrave;o m&aacute;y gieo được lu&ocirc;n.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Qua việc nghi&ecirc;n cứu, mở xưởng cơ kh&iacute; chế tạo c&aacute;c loại m&aacute;y tiện &iacute;ch, c&oacute; thể ứng dụng rộng r&atilde;i, phục vụ cho sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, anh L&ecirc; Thanh Trị đ&atilde; g&oacute;p phần đưa tiến bộ KHKT gần với n&ocirc;ng d&acirc;n, g&oacute;p phần cơ giới h&oacute;a cho c&aacute;c vườn ươm, thay đổi c&aacute;ch l&agrave;m mới nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả kinh tế tr&ecirc;n c&ugrave;ng một đơn vị diện t&iacute;ch canh t&aacute;c. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m cho 15 lao động với mức lương từ 3- 6 triệu đồng/người/th&aacute;ng.</font></p> <p align="justify"><em><font size="2">Qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu lắp&nbsp;đặt m&aacute;y xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh L&ecirc; Thanh Trị, số 495 QL 20, Li&ecirc;n Nghĩa, Đức Trọng, L&acirc;m Đồng, ĐT: 0633651588; DĐ: 0938 45 44 35</font></em></p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê thanh trị
- Địa chỉ: 495 QL20 Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng
- Điện thoại: 0938 45 44 35 - Fax:
- email: anhtrile@gmail.com