Máy li tâm chân không

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thân Văn Bắc
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, p.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM
- Tel, Fax: 0986655594 ::: FaX 0862570529
- email: thanvanbac@gmail.com
================================

<strong><font size="3">THIẾT BỊ C&Ocirc; ĐẶC MẪU BẰNG LI T&Acirc;M&nbsp; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG<br /></font></strong><p class="MsoNormal"><font size="3">M&aacute;y c&ocirc; mẫu bằng ly t&acirc;m ch&acirc;n kh&ocirc;ng, c&ograve;n gọi l&agrave; <br />m&aacute;y l&agrave;m kh&ocirc; mẫu, m&aacute;y c&ocirc; đặc ...<br />- Thuộc serie miVac concentrator.<br />- Thường d&ugrave;ng l&agrave;m kh&ocirc; mẫu trong sinh học, ho&aacute; <br />ph&acirc;n t&iacute;ch, nghi&ecirc;n cứu dược phẩm.<br />- Chức năng gia nhiệt li&ecirc;n tục từ 30 đến 80<sup> O</sup></font><font size="3">C</font><br /><font size="3">- Tốc độ ly t&acirc;m tới 1000rpm<br />- Độ ch&acirc;n kh&ocirc;ng nhỏ hơn 10mbar<br />- Buồng ly t&acirc;m th&iacute;ch hợp nhiều loại roto<br />- Cơ cấu lạnh cho ph&eacute;p ngưng tụ nhanh ch&oacute;ng v&agrave; <br />thu hồi lượng hơi tho&aacute;t ra.<br />- Chức năng đ&ocirc;ng kh&ocirc; khi sử dụng loại bơm h&uacute;t <br />chuy&ecirc;n dụng.<br />- Ngu&ocirc;n điện: 230V/50Hz</font></p><font size="3"><p><strong><font color="#000000">C&ocirc;ng ty TNHH TM KHKT L&acirc;m Việt chuy&ecirc;n cung cấp dụng cụ, thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cảm ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch!</font></strong></p><strong>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i:</strong><br /><strong>MR: Th&acirc;n Văn Bắc <br /></strong><strong>ĐT: 0986655594</strong><strong><br /></strong><strong>FAX: 08.62570529</strong><br /><strong>EMAIL: <a href="mailto:Mattest@lamviet.com">Mattest@lamviet.com</a><br /></strong><br /></font>&nbsp;
 

Đối tác


Top