Máy nén khí piston puma, lọc máy nén khí, phụ tùng máy nén khí

  • Thread starter Trần Quang Linh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Quang Linh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quang Linh
- Địa chỉ: 165, D2, Bình Thạnh , HCM
- Tel, Fax: 0907892495 ::: FaX 08 62584728
- email: quanglinhsales@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH THIẾT BỊ C&Ocirc;NG NGHIỆP TRƯỜNG MINH&nbsp; xin tr&acirc;n trọng gửi tới Qu&yacute; C&ocirc;ng ty lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng v&agrave; hợp t&aacute;c. </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TRƯỜNG MINH chuy&ecirc;n kinh doanh : </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;+ M&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; trục v&iacute;t c&oacute; dầu, v&agrave; kh&ocirc;ng dầu.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ M&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; cao &aacute;p M&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; Turbo c&ocirc;ng suất lớn </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ Hệ thống xử l&yacute; kh&ocirc; kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; lọc kh&iacute; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ Phụ t&ugrave;ng chinh h&atilde;ng v&agrave; phụ t&ugrave;ng thay thế cho c&aacute;c h&atilde;ng: Atlas Copco, Mitsui Seiki, Hiatachi, Kobelco, Ingersool Rand, Compair, &hellip;..</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ Bảo dưỡng, sửa chữa m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; c&aacute;c loại m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ Mua, b&aacute;n m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; trục v&iacute;t cũ.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ B&igrave;nh chứa kh&iacute; n&eacute;n từ 500 &ndash; 10.000 l&iacute;t</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ Cung cấp c&aacute;c loại nhớt m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ C&aacute;c loại thiết bị điều khiển tự động</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ C&aacute;c loại thiết bị kh&iacute; n&eacute;n, bạc đạn trượt</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống kh&iacute; n&eacute;n</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">+ C&aacute;c dịch vụ sữa chữa, bảo tr&igrave; m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết lu&ocirc;n cung cấp thiết bị v&agrave; dịch vụ sau b&aacute;n h&agrave;ng cũng như bảo dưỡng, sửa chữa m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo nhất tr&ecirc;n to&agrave;n l&atilde;nh thổ Việt Nam. Với mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng thương hiệu v&agrave; h&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng ty bằng &ldquo; DỊCH VỤ SAU B&Aacute;N H&Agrave;NG HO&Agrave;N HẢO&rdquo; chắc chắn sẽ đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; tiện lợi nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng sản phẩm v&agrave; dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Đầu tư v&agrave;o m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; Compair l&agrave; đầu tư v&agrave;o sự hiệu quả. </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; mong sớm nhận được sự hợp t&aacute;c của Qu&yacute; c&ocirc;ng ty </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">------------------------------------------------------</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng Ty TNHH Thi&ecirc;́t bị CN Trường Minh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;̀n Quang Linh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Hp: 0907 89 24 95</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mail: quanglinh_truongminh@viettel.vn</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top