Máy nghiền tác động sêri PF

  • Thread starter cnkdzj
  • Ngày gửi
C

cnkdzj

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y nghiền t&aacute;c động<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>M&aacute;y nghiền t&aacute;c động </strong>s&ecirc;ri PF của<u> c&ocirc;ng ty h</u><u>ữ</u><u>u hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh</u> l&agrave; m&aacute;y nghiền t&aacute;c động đời mới , được thu h&uacute;t kỹ thuật ti&ecirc;n tiến trong nước, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chế tạo kết hợp với điều kiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu mỏ trong ngh&agrave;nh c&aacute;t đ&oacute; trong nước. M&aacute;y nghiền t&aacute;c động của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh &aacute;p dụng kỹ thuật chế tạo mới nhất, thiết kế kết cấu đặc biệt, gia c&ocirc;ng th&agrave;nh phẩm th&agrave;nh h&igrave;nh lập phương, kh&ocirc;ng c&oacute; sức k&eacute;o v&agrave; đường rạn, dạng hạt đẹp, được nghiền cỡ hạt v&agrave;o kh&ocirc;ng vượt qua 500 mm, c&aacute;c cỡ vật liệu th&ocirc;, trung b&igrave;nh v&agrave; mịn ( như đ&aacute; hoa cương , đ&aacute; v&ocirc;i ,b&ecirc; t&ocirc;ng vv ) t&iacute;nh cường độ chống &eacute;p kh&ocirc;ng vượt qua 350Mpa,M&aacute;y nghiền t&aacute;c động thường dụng trong c&aacute;c ngh&agrave;nh nghiền quặng sắt, đường sắt, đường cao tốc, nguồn năng lượng , xi măng, h&oacute;a chất, x&acirc;y dựng vv. Cỡ hạt th&aacute;o liệu c&oacute; thể điều tiết, quy c&aacute;ch nghiền đa dạng.<br /></font><strong><u><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của m&aacute;y nghiền t&aacute;c động:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y nghiền t&aacute;c động l&agrave; một loại m&aacute;y nghiền sử dụng đập để nghiền vật liệu.Khi m&aacute;y nghiền t&aacute;c động l&agrave;m việc, dưới truyền động của động cơ, trục quay xo&aacute;y tr&ograve;n tốc độ cao, khi vật liệu v&agrave;o v&ugrave;ng b&ugrave;a , đập nghiền với b&ugrave;a tr&ecirc;n trục quay, sau đ&oacute; bị tung tới thiết bị t&aacute;c động tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh nghiền, tiếp đ&oacute; từ t&acirc;m l&oacute;t t&aacute;c động trở về v&ugrave;ng b&ugrave;a nghiền lại, qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y tiến h&agrave;nh nhiều lần, cỡ vật liệu từ to đến nhỏ v&agrave;o buồng t&aacute;c động nghiền nhiều lần, cứ đến vật liệu đạt y&ecirc;u cầu cỡ hạt, cuối c&ugrave;ng tho&aacute;t từ cửa ra. Điều chỉnh kẽ khung t&aacute;c động v&agrave; trục quay được đạt mực đ&iacute;ch thay đổi cỡ hạt v&agrave; h&igrave;nh dạng của vật liệu.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><u><font face="Times New Roman">Đặc điểm t&iacute;nh năng của m&aacute;y nghiền t&aacute;c động:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">1. Cửa cấp liệu lớn ,buồng nghiền cao, th&iacute;ch hợp độ cứng vật liệu cao, vi&ecirc;n to , c&aacute;t th&ocirc; t&iacute;; <br /></font><font face="Times New Roman">2.Điều chỉnh kẽ tấm t&aacute;c động v&agrave; b&uacute;a thuận tiện, c&oacute; lợi cho điều khiển cỡ hạt , h&igrave;nh dạng tốt; <br /></font><font face="Times New Roman">3. Kết cấu chặt chẽ,t&iacute;nh cứng m&aacute;y m&oacute;c mạnh,m&ocirc;men qu&aacute;n tr&igrave;nh trục quay lớn; <br /></font><font face="Times New Roman">4. Cao cr&ocirc;m b&uacute;a, chống đập, chống m&agrave;i m&ograve;n, sức đập lớn; <br /></font><font face="Times New Roman">5. Kh&ocirc;ng c&oacute; chốt li&ecirc;n kết, kiểm tra v&agrave; sửa chữa thuận tiện, kinh tế đ&aacute;ng tin; <br /></font><font face="Times New Roman">6. Chức năng nghiền đầy đủ, hiệu suất cao , linh kện bị m&agrave;i m&ograve;n nhỏ ,lợi t&iacute;ch tổng hợp cao. <br /></font><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về m&aacute;y nghiền t&aacute;c động hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh.Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://<a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank">www.vnmining.com</a> hoặc gọi điện thoại &nbsp;868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font>
 

Đối tác


Top