Máy phân loại hạt điều dạng máng,máy tách màu hạt điều dạng máng

  • Thread starter lenguyenbaoyen
  • Ngày gửi
L

lenguyenbaoyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY cp điện cơ tự động Uy Long
- Địa chỉ: 353/42 Phạm ngũ lão, p.phạm ngũ lão,Q1,TPHCM
- Tel, Fax: 0838364635 ::: FaX0838364635
- email: lenguyenbaoyen80@gmail.com
================================

<div class="nd-dt"><div class="title-dt">M&aacute;y Ph&acirc;n Loại M&agrave;u Hạt Điều</div><div class="model-dt"><strong>Model: </strong>SKC T-4 PE Ⅱ CCD</div><div class="xuatxu-dt"><strong>Xuất xứ: </strong>Trung Quoc</div><div class="baohanh-dt"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>1 Năm</div><div class="giaban"><strong>Gi&aacute; b&aacute;n: </strong><a href="http://agriviet.com/contact">Li&ecirc;n hệ</a></div></div><div class="ct-ct"><div class="body-title-ct">Th&ocirc;ng số kỷ thuật</div><div class="body-ct"><p><strong>M&aacute;y Ph&acirc;n Loại M&agrave;u hạt Điều, Đậu, C&agrave;Ph&ecirc;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>1. Camera xử l&yacute; m&agrave;u cao cấp CCD (2048pixls) xử l&yacute; ảnh tốc độ cao nhất hiện nay. Hệ thống n&agrave;y c&oacute; thể đọc được tốt nguy&ecirc;n liệu c&aacute;c m&agrave;u: đỏ, xanh l&aacute;, xanh da trời, n&oacute; c&oacute; thể ph&acirc;n m&agrave;u tốt hơn sự mong đợi của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>2.&nbsp;Độ ph&acirc;n giải cao, c&oacute; thể nh&igrave;n vật nhỏ đến 0.15mm, do đ&oacute; c&oacute; thể nhận biết những khuyết điểm tr&ecirc;n bề mặt của hạt cần ph&acirc;n loại, độ ch&iacute;nh x&aacute;c rất cao nhờ v&agrave;o ống k&iacute;nh chuy&ecirc;n dụng của Nhật.</p><p>3. Sự đa dạng về m&agrave;u sắt của nguy&ecirc;n liệu được giải quyết bởi đ&egrave;n nền đặc biệt. Tận dụng sự tương phản tr&aacute;i ngược gữa m&agrave;u sắc của nguy&ecirc;n liệu v&agrave; m&agrave;u của &aacute;nh s&aacute;ng đ&egrave;n nền do đ&oacute; h&igrave;nh ảnh chụp được rất ch&iacute;nh x&aacute;c để xử l&yacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin của nguy&ecirc;n liệu.</p><p>4. Ứng dụng thuật to&aacute;n xử l&yacute; h&igrave;nh ảnh đặc biệt, c&oacute; thể test mẩu của nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o, lấy chuẩn m&agrave;u của nguy&ecirc;n liệu v&agrave; sẽ đưa ra gi&aacute; trị trung b&igrave;nh để người v&acirc;n h&agrave;nh dể d&agrave;ng điều chỉnh.<br />&nbsp;</p><p>5. Hệ thống cấp liệu độc đ&aacute;o, c&oacute; thể điều chỉnh tốc độ cấp liệu cho từng loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c nhau một c&aacute;ch th&iacute;ch hợp nhất.<br />Special chute design ensures the uniformity of material flow, and thus, the best image acquisition and defective material rejection effects can be achieved.</p><p>6. M&aacute;ng trượt được thiết kế đặc biệt đảm bảo cho d&ograve;ng chảy li&ecirc;n tục đều, điều n&agrave;y l&agrave;m cho những phế phẩm được nh&igrave;n thấy rỏ r&agrave;ng nhất tỉ lệ ph&acirc;n loại h&iacute;nh x&aacute;c đạt cao nhất.<br />&nbsp;</p><p>7. Cụm van điều khiển đ&oacute;ng - mở kh&iacute; chất lượng cao của Italy,&nbsp;đ&aacute;p&nbsp;ứng tốc&nbsp;độ cao,&nbsp;tuổi thọ cao sẽ tr&aacute;nh c&aacute;c vấn đề thay thế trong thời gian d&agrave;i.</p><p><br /><strong>Tất cả những mục tr&ecirc;n cấu th&agrave;nh chiếc m&aacute;y th&ocirc;ng minh, đẳng cấp nhất hiện nay. </strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><table width="682" class="table" style="height: 594px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</td><td>2R</td><td>3R</td><td>4R</td><td>5R</td></tr><tr><td>T&ecirc;n sản phẩm</td><td><p>SKC T-2 PEⅡ&nbsp; CCD</p></td><td>SKC T-3 PEⅡ CCD&nbsp;</td><td>SKC T-4 PE Ⅱ CCD</td><td>SKC T-5 PE Ⅱ CCD</td></tr><tr><td>C&ocirc;ng suất(tấn/giờ)</td><td>0.8-1.5</td><td>1.5-3.0</td><td>2-4</td><td>2.5-5.5</td></tr><tr><td>độ ch&iacute;nh x&aacute;c ph&acirc;n loại&nbsp;(%)</td><td>&ge;99</td><td>&ge;99</td><td>&ge;99</td><td>&ge;99</td></tr><tr><td>Tỉ lệ lẩn lộn(tốt/xấu)</td><td>&ge;5:1</td><td>&ge;5:1</td><td>&ge;5:1</td><td>&ge;5:1</td></tr><tr><td>Trọng lượng (Kg)</td><td>670</td><td>820</td><td>970</td><td>1120</td></tr><tr><td>C&ocirc;ng suất điện(Kw)</td><td>2.4(0.9)</td><td>3.2(1.2)</td><td>3.6(1.5)</td><td>4.0(1.8)</td></tr><tr><td>K&iacute;ch thước&nbsp;(L&times;W&times;H) mm</td><td>1320&times;1500&times;2253</td><td>1660&times;1500&times;2253</td><td>2020&times;1500&times;2253</td><td>2360&times;1500&times;2253</td></tr><tr><td>B&eacute;t hơi thổi kh&iacute;</td><td>Italy</td><td>Italy</td><td>Italy</td><td>Italy</td></tr><tr><td>CCD Camera</td><td>Japan,2048pixls</td><td>Japan,2048pixls</td><td>Japan,2048pixls</td><td>Japan,2048pixls</td></tr><tr><td>&nbsp;Chip điều khiển</td><td>USA</td><td>USA</td><td>USA</td><td>USA</td></tr><tr><td>M&agrave;n h&igrave;nh</td><td>Japan</td><td>Japan</td><td>Japan</td><td>Japan</td></tr><tr><td>Voltage</td><td>220V/50Hz</td><td>220V/50Hz</td><td>220V/50Hz</td><td>220V/50Hz</td></tr><tr><td>K&iacute;ch thước l&agrave;m việc)(mm&times;mm)</td><td>3000&times;3320</td><td>3320&times;3320</td><td>3660&times;3320</td><td>3980&times;3320</td></tr></tbody></table><p>Taihe Optoelectronic Technology Company l&agrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; kinh nghiệm cao trong ng&agrave;nh chế tạo m&aacute;y cho ng&agrave;nh ph&acirc;n loại hạt trong n&ocirc;ng sản ở Trung Quốc, với hai d&acirc;y chuyền sản xuất m&aacute;y độc lập, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thế mạnh trong việc nghi&ecirc;n cứu sản xuất v&agrave; cung cấp sản phẩm ra thị trường. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp 1 năm 600 m&aacute;y cho ng&agrave;nh gạo v&agrave; hơn 300 m&aacute;y cho ng&agrave;nh Tr&agrave;, c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp hoạt động hơn 2 năm qua chưa xảy ra sự cố kỷ thuật n&agrave;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mở rộng sản phẩm n&agrave;y sang c&aacute;c ng&agrave;nh Điều, C&agrave; ph&ecirc;, Đậu... Với c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng đầu như hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những ngạc nhi&ecirc;n ngo&agrave;i sức tưởng tượng. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p></div></div>