Máy phân tích sữa

  • Thread starter daiduong2008
  • Ngày gửi
D

daiduong2008

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM & DV Đại Dương
- Địa chỉ: P A1602, Tòa nhà 17 tầng A, Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm
- Tel, Fax: 04 3763 2738 ::: FaX 04 3763 2739
- email: daiduong2008@vnn.vn
================================

<div align="left"></div><div align="left"><strong>&nbsp;<img width="299" height="413" title="may phan tich sua" align="top" style="width: 160px; height: 185px" alt="may phan tich sua" src="http://daiduongvnn.vn/home/images/product/1229581913_6.ptichsua.jpg" border="0" /></strong></div><div align="left"><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT:</strong></div><p>M&aacute;y ph&acirc;n t&iacute;ch sữa bằng kỹ thuật s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m, sử dụng ph&acirc;n t&iacute;ch sữa b&ograve;, d&ecirc;, cừu trong c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, trạm thu mua sữa, trang trại chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c lấy sữa.</p><p>M&aacute;y kiểu x&aacute;ch tay, nhỏ gọn. Sử dụng v&agrave; bảo dưỡng đơn giản.</p><p><strong>Khả năng ph&acirc;n t&iacute;ch nhanh, chi ph&iacute; ph&acirc;n t&iacute;ch thấp do:</strong></p><ul><li><div>Cho kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch sau 180 gi&acirc;y. </div></li><li><div>Kh&ocirc;ng sử dụng axit hay ho&aacute; chất ph&acirc;n t&iacute;ch</div></li><li><div>Lượng mẫu sữa lấy ph&acirc;n t&iacute;ch &iacute;t (20-35 ml/mẫu)</div></li><li><div>Thời gian ph&acirc;n t&iacute;ch ngắn, ti&ecirc;u thụ điện năng thấp</div></li></ul><p><strong>C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ph&acirc;n t&iacute;ch:</strong></p><ul><li><div>Chất b&eacute;o: 0,5-9% &plusmn; 0,1%</div></li><li><div>Chất rắn kh&ocirc;ng mỡ: 6-12% &plusmn; 0,2%</div></li><li><div>Tỷ trọng: 1,026-1,033g/cm<sup>3 </sup>&plusmn; 0,0005 g/cm<sup>3</sup></div></li><li><div>Protein: 2-6% &plusmn; 0,2%</div></li><li>Lượng nước th&ecirc;m v&agrave;o: 0-60% &plusmn; 5% </li><li><div>T&iacute;nh dẫn: 2-20 mS/cm &plusmn; 0,5% (18<sup>o</sup>C)</div></li><li><div>Nhiệt độ mẫu sữa: 0-50<sup>o</sup>C &plusmn; 0,1<sup>o</sup>C <p><strong>Đặc t&iacute;nh kỹ thuật:</strong></p><ul><li><div>Kết nối m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng RS232 hoặc m&aacute;y in x&aacute;ch tay</div></li><li><div>Sử dụng điện 220/210 V AC hoặc 12 V DC, 30 W</div></li><li><div>K&iacute;ch thước 95 x 300 x 250 mm </div></li><li>Khối lượng 4 kg </li></ul></div></li></ul><div><div><span style="font-weight: bold">Bạn c&oacute; thể download t&agrave;i liệu hướng dẫn tại đ&acirc;y:<br /></span>copy:<span style="font-weight: bold"><br /></span>http://www.mediafire.com/file/uyzdhtmh55v/HDSD%20may%20phan%20tich%20sua%20EKOMILK%20dai%20duong.pdf<br /></div></div>
 

Đối tácTop