Máy sấy thóc, ngũ cốc dạng tháp

  • Thread starter thietbivpm
  • Ngày gửi
T

thietbivpm

Guest
#1
<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Với thực trạng hiện nay trong v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu xuất khẩu v&agrave; những nơi trũng kh&ocirc;ng phơi được th&oacute;c mỗi khi lũ về. Theo nhiều chuy&ecirc;n gia, nếu sau khi xay s&aacute;t th&oacute;c được qua kh&acirc;u sấy, chất lượng gạo sẽ đạt ti&ecirc;u chuẩn cao hơn, c&oacute; khả năng cung ứng h&agrave;ng cho xuất khẩu. Hơn nữa nếu thường xuy&ecirc;n mưa lũ v&agrave;o m&ugrave;a thu hoạch th&oacute;c, nhất l&agrave; vụ h&egrave; thu. T&igrave;nh trạng n&agrave;y khiến một lượng lớn th&oacute;c của người d&acirc;n bị thối rữa hoặc nảy mầm khi đưa từ ruộng về nh&agrave;. Ngo&agrave;i ra nếu n&ocirc;ng d&acirc;n tự phơi tr&ecirc;n s&acirc;n hoặc tr&ecirc;n đường quốc lộ, sẽ ảnh hưởng tới an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; dễ lẫn tạp chất như đất, sỏi đ&aacute;. Ảnh hưởng đến chất lượng th&oacute;c. Với y&ecirc;u cầu cấp b&aacute;ch v&agrave; cần thiết của thực tế. Ch&uacute;ng t&ocirc;i,&nbsp;C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM, l&agrave; một đơn vị chuy&ecirc;n về lĩnh vực ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ, giải ph&aacute;p kỹ thuật trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chế biến thực phẩm. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền tại miền Bắc cho h&atilde;ng SUNCUE Đ&agrave;i Loan chuy&ecirc;n sản xuất m&aacute;y sấy, g&ocirc;̀m c&aacute;c chủng loại s&acirc;́y tĩnh, s&acirc;́y dạng c&acirc;̉u th&aacute;p đơn v&agrave; sấy li&ecirc;n ho&agrave;n. Loại m&aacute;y n&agrave;y c&oacute; thể sử dụng được đa dạng c&aacute;c chủng loại &nbsp;nhi&ecirc;n liệu sinh nhiệt như vỏ trấu, l&otilde;i ng&ocirc;, vỏ dừa, đầu mẩu gỗ, vỏ hạt caf&eacute; v.v&hellip;Với phương ph&aacute;p gia nhi&ecirc;̣t gi&aacute;n ti&ecirc;́p ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c nhi&ecirc;n liệu th&ocirc;ng dụng như dầu diezen hoặc gas, hơi nước&hellip;M&aacute;y sấy n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể sấy được c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu ngũ cốc như ng&ocirc;, đậu hoặc hạt c&agrave; ph&ecirc; nh&acirc;n v.v.. Như vậy với nhiều v&ugrave;ng miền kh&aacute;c nhau, người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn v&agrave; tận dụng được nhiều loại nhi&ecirc;n liệu, cũng như sấy được nhiều loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c nhau, gi&uacute;p giảm thiểu chi ph&iacute; sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư v&agrave; th&iacute;ch hợp với nhiều y&ecirc;u cầu sử dụng.</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
- Địa chỉ: Số 04 - Lô B1 - Nguyễn Cảnh Dị - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: 0982995887 - Fax: 0473062277
- email: thietbi.vpm@gmail.com