máy tách màu trà

  • Thread starter lenguyenbaoyen
  • Ngày gửi
L

lenguyenbaoyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: C ty CP Điện Cơ Tự Động Uy Long
- Địa chỉ: 353/42 Phạm ngũ lão, p.phạm ngũ lão,Q1,TPHCM
- Tel, Fax: 0838364635 ::: FaX 0838364635
- email: lenguyenbaoyen80@gmail.com
================================

<div class="nd-dt"><div class="title-dt">M&Aacute;Y PH&Acirc;N LOẠI M&Agrave;U TR&Agrave;</div><div class="model-dt"><strong>Model: </strong>SKC T-2 TEⅡCCD Tea Color Sorter</div><div class="xuatxu-dt"><strong>Xuất xứ: </strong>TRUNG QUỐC </div><div class="baohanh-dt"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>1 NĂM</div><div class="giaban"><strong>Gi&aacute; b&aacute;n: </strong><a href="http://agriviet.com/contact">Li&ecirc;n hệ</a></div></div><div class="ct-ct"><div class="body-title-ct">Th&ocirc;ng số kỷ thuật</div><div class="body-ct"><p>&nbsp;</p><ul><li>D&ograve;ng m&aacute;y ph&acirc;n loại m&agrave;u Tr&agrave;&nbsp;SKC T-2 TEⅡCCD Tea Color Sorter được ứng dụng &nbsp;kỹ thuật số th&ocirc;ng minh với nhiều m&ocirc; đun xử l&yacute; song song ARM + FPGA.</li><li>C&ocirc;ng nghệ mới nhất sử dụng: Camera kỹ thuật số CCD (2048pixls)c&oacute; thể chụp ảnh tốc độ cực nhạy , sửa đổi v&agrave; lưu lại.</li><li>Thiết bị B&eacute;t hơi được kết hợp với thuật to&aacute;n nhận dạng h&igrave;nh ảnh số tức thời nhỏ gọn, bắn kh&iacute; với tốc độ cao v&agrave; mạng truyền dẫn giao thức đ&aacute;ng tin cậy.</li><li>M&aacute;y c&oacute; thể loại bỏ c&aacute;c l&aacute; tr&agrave; &nbsp;bị đổi m&agrave;u rất hiệu quả. Ph&acirc;n loại ch&iacute;nh x&aacute;c được cải tiến nhất hiện nay.</li><li>M&aacute;y c&oacute; thể nhận biết được điểm bị lổi của sản phẩm nhỏ đến 0.04mm2</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&bull; C&aacute;c K&ecirc;nh t&iacute;n&nbsp;hiệu của Camera kỹ thuật số CCD (2048pixls)c&oacute; thể được điều chỉnh th&ocirc;ng minh.<br /><br />&nbsp;&nbsp; &bull; H&igrave;nh ảnh tức thời được sửa đổi v&agrave; kỹ thuật c&acirc;n bằng c&aacute;c k&ecirc;nh c&oacute; thể cải thiện độ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; giảm tổn thất.<br /><br />&nbsp; &nbsp;&bull; Độ nhạy của cặp Cảm biến Camera ứng dụng rất tốt để ph&acirc;n loại ch&iacute;nh x&aacute;c.<br /><br />&nbsp;&nbsp; &bull; C&ocirc;ng nghệ d&ugrave;ng Camera chụp ảnh CCD (2048pixls) được sử dụng trong ph&acirc;n loại tr&agrave; lần đầu ti&ecirc;n.</p><ul><li>Đầu B&eacute;t kh&iacute; được điều khiển trực tiếp sức gi&oacute; mạnh hay yếu từ m&agrave;n h&igrave;nh điều khiển.</li></ul><p><br />&nbsp;&nbsp; &bull; C&oacute; chức năng loại phế phẩm v&agrave;&nbsp;sản phẩm được trở lại ph&acirc;n loại th&ecirc;m lần nữa , v&igrave; c&oacute; thể trong phế phẩm c&ograve;n s&oacute;t lại sản phẩm đạt y&ecirc;u cầu.<br /><br />&nbsp;&nbsp; &bull; Hệ thống M&aacute;ng cấp liệu thẳng đứng ri&ecirc;ng biệt v&agrave; phẳng l&agrave;m cho d&ograve;ng chảy của nguy&ecirc;n liệu đồng đều.Ngo&agrave;i ra sư cải tiến mới của hệ thống m&aacute;ng n&agrave;y l&agrave; c&oacute; th&ecirc;m phần cấp nhiệt h&acirc;m n&oacute;ng m&aacute;ng&nbsp;để bụi từ sản phẩm&nbsp;ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng d&iacute;nh v&agrave;o m&aacute;ng.<br /><br />&nbsp;&nbsp; &bull; M&aacute;y được thiết kế nh&acirc;n bản cho n&ecirc;n c&aacute;c thao t&aacute;c &nbsp;thực hiện c&aacute;c hoạt động dễ d&agrave;ng.</p><p>&nbsp;</p><table width="626" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</p></td><td><p>2R</p></td><td><p>3R</p></td><td><p>4R</p></td><td><p>5R</p></td></tr><tr><td><p>T&ecirc;n sản phẩm</p></td><td><p>SKC T-2 TEⅡCCD</p></td><td><p>SKC T- 3TEⅡCCD</p></td><td><p>SKC T-4TEⅡCCD</p></td><td><p>SKC T-5TEⅡCCD</p></td></tr><tr><td><p>C&ocirc;ng suất&nbsp;(Tấn/giờ)</p></td><td><p>0.3-0.6</p></td><td><p>0.5-1.2</p></td><td><p>0.7-1.6</p></td><td><p>0.8-1.8</p></td></tr><tr><td><p>Tỉ lệ&nbsp;ch&iacute;nh&nbsp;x&aacute;c&nbsp;(%)</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td></tr><tr><td><p>Tỉ lệ lẩn lộn(tốt/xấu)</p></td><td><p>&ge;5:1</p></td><td><p>&ge;5:1</p></td><td><p>&ge;5:1</p></td><td><p>&ge;5:1</p></td></tr><tr><td><p>Trọng lượng</p></td><td><p>1035</p></td><td><p>1165</p></td><td><p>1345</p></td><td><p>1475</p></td></tr><tr><td><p>C&ocirc;ng suất điện (Kw)</p></td><td><p>2.4(0.9)</p></td><td><p>3.2(1.2)</p></td><td><p>3.6(1.5)</p></td><td><p>4.0(1.8)</p></td></tr><tr><td><p>K&iacute;ch thước(L&times;W&times;H) mm</p></td><td><p>1260&times;2110&times;3150</p></td><td><p>1600&times;2110&times;3150</p></td><td><p>1940&times;2110&times;3150</p></td><td><p>-</p></td></tr><tr><td><p>B&eacute;c kh&iacute;</p></td><td><p>Italy</p></td><td><p>Italy</p></td><td><p>Italy</p></td><td><p>Italy</p></td></tr><tr><td><p>Camera CCD</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td></tr><tr><td><p>Chip điều khiển</p></td><td><p>USA</p></td><td><p>USA</p></td><td><p>USA</p></td><td><p>USA</p></td></tr><tr><td><p>M&agrave;n h&igrave;nh</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td></tr><tr><td><p>Điện &aacute;p</p></td><td><p>220v/50hz</p></td><td><p>220v/50hz</p></td><td><p>220v/50hz</p></td><td><p>220v/50hz</p></td></tr><tr><td><p>K&iacute;ch thước l&agrave;m việc&nbsp;(mm&times;mm)</p></td><td><p>3000&times;3200</p></td><td><p>3320&times;3320</p></td><td><p>3660&times;3320</p></td><td><p>3980&times;3320</p></td></tr></tbody></table></div></div><p>&nbsp;</p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty CP Điện Cơ Tự Động Uy Long&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><font face="Times New Roman">Đc:353/42 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Phạm Ngũ L&atilde;o, Q1, TPHCM&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Đt-Fax: 08.38.36.46.35&nbsp;&nbsp; MST:0309802344&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Website:&nbsp; www.uylong.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><strong><font face="Times New Roman">TK số: 033 100 393 0418 <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">tại: Ng&acirc;n h&agrave;ng VIETCOMBANK CN BẾN TH&Agrave;NH &ndash; HCM<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chức vụ: Gi&aacute;m đốc</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tel: 0918.334.394</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:phu.uylong@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">phu.uylong@yahoo.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; phu@uylong.com</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>Chuy&ecirc;n cung cấp</u></strong>: -Dịch vụ cung cấp trọn g&oacute;i thiết bị Điện Tự Động cho c&aacute;c nh&agrave; chế tạo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m&aacute;y v&agrave; c&ocirc;ng ty sản xuất</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Cung cấp Inverter, Servo c&aacute;c h&atilde;ng: Hitachi, Omron, Panasonic.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dịch vụ sữa chữa, n&acirc;ng cấp m&aacute;y m&oacute;c tự động trong c&ocirc;ng nghiệp.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thiết kế, thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i phần Điện-Tự Động phục vụ cho c&aacute;c nh&agrave; chế tạo m&aacute;y.</font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp m&aacute;y m&oacute;c chế biến lương thực,n&ocirc;ng sản : m&aacute;y ph&acirc;n loại <br /></font></font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m&agrave;u gạo, đậu, ca ph&ecirc;, m&egrave; , hạt điều, tr&agrave;,...</font></font></p><p>&nbsp;</p>
 

Top