MÁY XỊT RẦY

  • Thread starter CÔNG TY TNHH PHÚC TÂM
  • Ngày gửi
C

CÔNG TY TNHH PHÚC TÂM

Guest
#1
<p class="p_first" style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium"><span style="color: #993366"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute;c T&acirc;m</strong></span> gửi lời ch&agrave;o v&agrave; lời ch&uacute;c sức khỏe tới Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, đặc bi&ecirc;̣t l&agrave; Qu&yacute; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&ugrave;ng những kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m đ&ecirc;́n c&ocirc;ng vi&ecirc;̣c phun - xịt thu&ocirc;́c trừ s&acirc;u, phun h&oacute;a ch&acirc;́t, tưới c&acirc;y cảnh, ...</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute;c T&acirc;m chuy&ecirc;n nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u c&aacute;c loại b&igrave;nh phun thu&ocirc;́c:</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; th&ecirc;̉ sử dụng loại b&igrave;nh xịt sử dụng tay đ&acirc;̉y sau:</span></span></p> <table width="495" border="0" align="center" style="text-align: center; height: 290px"><tbody><tr style="text-align: left"><td style="text-align: left"> <p style="text-align: center"><img width="172" height="233" border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/hgm1316830548.jpg" /></p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><br /></span></span></span></span> <div style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></div> </td> <td style="text-align: left"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #3366ff">B&igrave;nh phun thu&ocirc;́c 18L<br />Sử dụng lực đẩy tay <br /> Nguy&ecirc;n liệu : nhựa PP</span><br /><span style="color: #3366ff"> Dung t&iacute;ch : 18L</span><br /><span style="color: #3366ff"> &Aacute;p lực n&eacute;n : 0.2 - 0.3 Mpa<br /> Trọng lượng :2.5 kg</span></span></strong></span></td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vơ&iacute; m&ocirc;̣t v&agrave;i cải ti&ecirc;́n, gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m được thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức, C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute;c T&acirc;m xin giới thi&ecirc;̣u loại b&igrave;nh phun thu&ocirc;́c chạy bằng đi&ecirc;̣n, nạp đi&ecirc;̣n bằng b&igrave;nh ắc-quy:</span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #3366ff"><span style="color: #ff6600">Sản ph&acirc;̉m thi&ecirc;́t bị phun bằng đi&ecirc;̣n</span> nhãn hi&ecirc;̣u PT-04, DX-3D được sử dụng ngu&ocirc;̀n đi&ecirc;̣n bình ắc-quy, sử dụng bơm cách màn kh&ocirc;ng kim loại kỹ thu&acirc;̣t ti&ecirc;n ti&ecirc;́n nh&acirc;́t tr&ecirc;n th&ecirc;́ giới, m&ocirc;̃i l&acirc;̀n nạp đi&ecirc;̣n khoảng 8-10 giờ, hao đi&ecirc;̣n chỉ khoảng 0,05kwh và có th&ecirc;̉ làm vi&ecirc;̣c li&ecirc;n tục 4-6 giờ. Có đặc đi&ecirc;̉m bảo v&ecirc;̣ m&ocirc;i trường, ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m năng lượng, ch&ocirc;́ng hóa ch&acirc;́t ăn mòn, giảm th&acirc;́p ti&ecirc;u hao năng lượng. Áp su&acirc;́t mạnh, sương phun đ&ocirc;̀ng đ&ecirc;̀u, hi&ecirc;̣u quả sương hóa r&acirc;́t t&ocirc;́t... tạo cho người ti&ecirc;u dùng khi sử dụng ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m thời gian và nh&acirc;n lực, giảm sức lao đ&ocirc;̣ng của người thao tác, đ&ocirc;̀ng thời hi&ecirc;̣u quả thu&ocirc;́c phun so với các thi&ecirc;́t bị phun bình thường cao g&acirc;́p nhi&ecirc;̀u l&acirc;̀n.</span></span></span> <br /></p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif" /></span><p><span style="color: #3366ff"><span style="color: #008000"><span style="font-family: courier new,courier"><span style="color: #008000"><strong><span style="font-size: medium">Tiện lợi - Nhẹ nh&agrave;ng - &Ecirc;m &aacute;i<br />Chỉ cần ấn c&ocirc;ng tắc. <br />Tiết kiệm thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức</span></strong><br /><br /></span></span></span></span></p> <table width="494" border="0" align="center" style="text-align: center; height: 298px"><tbody><tr style="text-align: left"><td style="text-align: left"> <p style="text-align: center"><img width="171" height="271" border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/aus1316751593.jpg" /></p> </td> <td style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #3366ff"><span style="color: #008000"><br /></span></span></strong></span></span><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: medium">B&igrave;nh phun thuốc<br /> Sử dụng b&igrave;nh sạc<br /> C&oacute; chỉnh &aacute;p lực n&eacute;n<br /> Nguy&ecirc;n liệu : nhựa PP<br /> Dung t&iacute;ch : 18L<br /> &Aacute;p lực n&eacute;n : 0.4 - 0.5 Mpa<br /> Trọng lượng : 5.8 kg<br /> B&igrave;nh sạc : 12V 8Ah</span><br /></strong></span> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bơm : 2.1A, 2.6L/Ph&uacute;t,70PSI</strong></span></span></span></span></span></td> </tr></tbody></table><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">Thời gian bảo h&agrave;nh : 06 th&aacute;ng</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">Sản ph&acirc;̉m c&oacute; phi&ecirc;́u bảo h&agrave;nh v&agrave; gi&acirc;́y hướng d&acirc;̃n sử dụng k&egrave;m theo.</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">R&acirc;́t mong nh&acirc;̣n được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng h&ocirc;̣ của Qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">Tr&acirc;n trọng,</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH PH&Uacute;C T&Acirc;M.<br /></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><font size="2"><span style="font-family: arial black,avant garde"><span style="font-size: small"><strong><span style="text-decoration: underline">Mọi thắc mắc, vui l&ograve;ng li&ecirc;n h&ecirc;̣:</span></strong></span></span></font><strong><font size="2">&nbsp;</font> <font size="3">C&Ocirc;NG TY TNHH <span style="color: #c00000">PH&Uacute;C T&Acirc;M</span></font></strong><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><font size="3"><strong>Điạ chỉ: 175/20 Ni sư Huỳnh Li&ecirc;n, Phường 10, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong>&nbsp;&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><font size="3"><strong>Điện thoại: 08. 62924434 &ndash; DĐ: 0918104701 - Fax: 08. 62924435</strong>&nbsp;&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><font size="3"><strong>Website:</strong><strong> <a href="http://www.phuctam.com.vn/">http://www.phuctam.com.vn</a></strong></font></p> <span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #993300">Cửa h&agrave;ng: 991 Lạc Long Qu&acirc;n, Phường 11, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM</span></strong></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHHH PHÚC TÂM
- Địa chỉ: 175/20 Ni sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 08.62924434 - Fax: 0918104701
- email: phuctam_ltd@yahoo.com.vn