MEBIPHA CHUYÊN BÁN NGUYÊN LIỆU,THUỐC THÚ Y - THUỶ SẢN GMP - GSP - GLP

  • Thread starter MEBI HIEP
  • Ngày gửi
M

MEBI HIEP

Guest
#1
<div><font size="4">C&Ocirc;NG TY TNHH SX - TM MEBIPHA<br />18/8A ĐƯỜNG 143 - QUANG TRUNG, P.14, Q. G&Ograve; VẤP, TP.HCM<br />ĐT : (08) 5436 6032 FAX :(08) 5427 3683<br />Website : <a href="http://www.mebipha.com">www.mebipha.com</a></font></div><p><font size="4" /></p><p><font size="4">C&ocirc;ng ty&nbsp;MEBIPHA chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu ngoại nhập, sản phẩm thuốc, ho&aacute; chất trong TH&Uacute; Y - THUỶ SẢN</font></p><p><font size="4">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="4">Website : </font><a href="http://www.mebipha.com/"><font size="4">www.mebipha.com</font></a></p><p><font size="4">DĐ : 0949099977 ( A. HIỆP )</font></p><p><font size="4">EMAL : <a href="mailto:MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM">MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM</a></font></p><p><font size="4" /></p><table width="708" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="height: 56px"> <td class="xl73" style="width: 708px; height: 56px" colspan="5">DANH MỤC NGUY&Ecirc;N LIỆU</td> </tr> <tr style="height: 18px"> <td class="xl74" style="height: 18px">&nbsp;</td> <td class="xl73">&nbsp;</td> <td class="xl74">&nbsp;</td> <td class="xl74">&nbsp;</td> <td class="xl73">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 30px"> <td class="xl75" style="height: 30px">STT</td> <td class="xl75">T&Ecirc;N NGUY&Ecirc;N LIỆU</td> <td class="xl75">QUY C&Aacute;CH</td> <td class="xl75">XUẤT XỨ</td> <td class="xl69">GHI CH&Uacute;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl97" style="height: 21px" colspan="5">I. NH&Oacute;M KH&Aacute;NG SINH, SULPHAMID, KH&Aacute;NG VI&Ecirc;M - HẠ SỐT, THUỐC TRỊ K&Yacute; SINH TR&Ugrave;NG</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">1</td> <td class="xl76">Ceftriaxone Sodium Sterile</td> <td class="xl75">5kg/lon</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl69">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">2</td> <td class="xl76">Cefotaxime Sodium Sterile</td> <td class="xl75">5kg/lon</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl69">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">3</td> <td class="xl76">Kitasamycine Tartrate</td> <td class="xl75">25 bou / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl69">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">4</td> <td class="xl76">Tylosine Tartrate</td> <td class="xl67">20kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Bulgari</td> <td class="xl69">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">5</td> <td class="xl76">Tylosine Tartrate</td> <td class="xl67">15kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl69">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">6</td> <td class="xl68">Tiamulin hydrogen Fumarate 80%&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Bulgari</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">7</td> <td class="xl68">Tiamulin 99%</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">8</td> <td class="xl77">Lincomycine HCL&nbsp;</td> <td class="xl75">20 bou/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">9</td> <td class="xl77">Spectinomycine HCL USP 30</td> <td class="xl75">15.22kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">10</td> <td class="xl77">Flophenicol</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Ấn Độ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">11</td> <td class="xl68">Flophenicol</td> <td class="xl67">25 kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">12</td> <td class="xl68">Thiamphenicol&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">13</td> <td class="xl68">Amoxycline Trihydrate Powder</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Ấn Độ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">14</td> <td class="xl68">Ampicillin Trihydrate Powder</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Ấn Độ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">15</td> <td class="xl68">Doxycyline&nbsp; HCL</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">16</td> <td class="xl77">Cephalexin&nbsp;</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Ấn Độ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">17</td> <td class="xl68">Gentamycine&nbsp;</td> <td class="xl67">5 bou / lon</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">18</td> <td class="xl68">Kanamycin&nbsp; mono sulphate</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">19</td> <td class="xl77">Norloxacine HCL</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">20</td> <td class="xl77">Enrofloxacine HCL</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">21</td> <td class="xl77">Berberin HCL 99.5%</td> <td class="xl75">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">22</td> <td class="xl77">Colistine Sulphate</td> <td class="xl75">20kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">23</td> <td class="xl68">Oxytetracycline HCL</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">24</td> <td class="xl68">Penicillin G procain</td> <td class="xl75">5Bou/Lon</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">25</td> <td class="xl68">Streptomycine&nbsp;</td> <td class="xl75">5Bou/Tin,Lon</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">26</td> <td class="xl68">Neomycine Sulphate</td> <td class="xl75">15Bou / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">27</td> <td class="xl68">Flumequine Sodium&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">28</td> <td class="xl68">Trimethoprime&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">29</td> <td class="xl68">Sulphadiazine&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl75" style="height: 26px">30</td> <td class="xl77">Sulphadimidine&nbsp;</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl75" style="height: 24px">31</td> <td class="xl77">Sulphamethoxazol&nbsp;</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl75" style="height: 25px">32</td> <td class="xl77">Dexamethasone Sodium Phosphate 99%</td> <td class="xl75">500g / lon</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 27px"> <td class="xl75" style="height: 27px">33</td> <td class="xl77">Paracetamol</td> <td class="xl75">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl75" style="height: 23px">34</td> <td class="xl77">Bromhexine</td> <td class="xl75">25kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 22px"> <td class="xl75" style="height: 22px">35</td> <td class="xl77">Ivermectin 99%</td> <td class="xl75">1 kg / Tin</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl75" style="height: 23px">36</td> <td class="xl77">Toltrazuril</td> <td class="xl75">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">37</td> <td class="xl77">Levamisol HCL</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 10px"> <td class="xl71" style="height: 10px">&nbsp;</td> <td class="xl70">&nbsp;</td> <td class="xl71">&nbsp;</td> <td class="xl71">&nbsp;</td> <td class="xl89">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">38</td> <td class="xl68">Fenbendazone&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl75" style="height: 21px">39</td> <td class="xl68">Praziquantel&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl100" style="height: 26px" colspan="5">II. NH&Oacute;M THUỐC BỔ SUNG THỨC ĂN - K&Iacute;CH TH&Iacute;CH TĂNG TRỌNG</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">1</td> <td class="xl77">Ciproheptadine</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Ấn Độ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">2</td> <td class="xl77">Roxasone</td> <td class="xl75">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">3</td> <td class="xl77">Bio - Chrome 1000ppm</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">4</td> <td class="xl77">Bio - Chrome 1000ppm</td> <td class="xl75">25 kg / Bao</td> <td class="xl75">MEBIPHA</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">5</td> <td class="xl77">Ciproheptin</td> <td class="xl75">25kg/Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl79" style="height: 21px" colspan="5">III. NH&Oacute;M C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG SINH HỌC, MEN VI SINH V&Agrave; C&Aacute;C CHẤT BỔ SUNG THỨC ĂN</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl80" style="height: 24px">1</td> <td class="xl92">&beta;<font> - </font><font>&nbsp;Glucan 80%</font></td> <td class="xl80">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl80">Mỹ</td> <td class="xl79">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">2</td> <td class="xl92">&beta; - Glucan 90%</td> <td class="xl80">25kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl80">Mỹ</td> <td class="xl79">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl80" style="height: 24px">3</td> <td class="xl92">Nucleotide 99%</td> <td class="xl80">25 kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl80">Thụy Sĩ</td> <td class="xl79">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">4</td> <td class="xl92">Xanthophills 99%</td> <td class="xl80">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl80">Thụy Sĩ</td> <td class="xl79">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">5</td> <td class="xl92">&beta; - Carotene 99 %</td> <td class="xl80">25 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl80">Thụy Sĩ</td> <td class="xl79">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">6</td> <td class="xl90">Allzyme SSF</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">7</td> <td class="xl90">Phytase 5000UI/g</td> <td class="xl67">25 kg/ Bao</td> <td class="xl67">Malaysia</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">8</td> <td class="xl90">Fe, Cu, Zn, Mn hữu cơ</td> <td class="xl67">25 kg / Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">9</td> <td class="xl90">SELPLEX ( Selenium hữu cơ - 1000ppm)&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">10</td> <td class="xl90">Selenium hữu cơ - 1000 ppm</td> <td class="xl67">25 kg / Bao</td> <td class="xl67">MEBIPHA</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">11</td> <td class="xl90">Bioplex Starter</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">12</td> <td class="xl90">Bioplex SOW</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">13</td> <td class="xl91">Nupro</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">14</td> <td class="xl91">Biomos</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">15</td> <td class="xl91">Actigen</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">16</td> <td class="xl91">Mycosorb (MTB 100)&nbsp;</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">17</td> <td class="xl90">Yeast Sacc (Saccharomyces 1026)</td> <td class="xl67">25 kg / Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">18</td> <td class="xl91">Men Yeast 40 % protein</td> <td class="xl75">25 kg / Bao</td> <td class="xl75">Brasil</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl80" style="height: 26px">19</td> <td class="xl91">Mebilactyl nguye&acirc;n lie&auml;u</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">MEBIPHA VN</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">20</td> <td class="xl91">Lactobacillus acidophilus 10<font><sup>9</sup></font><font> / g</font></td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">MEBIPHA VN</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">21</td> <td class="xl91">Bacillus subtilis 10<font><sup>9</sup></font><font>/ g</font></td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">MEBIPHA VN</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">22</td> <td class="xl91">Saccharomyces Cerevisiae 10<font><sup>15</sup></font><font> / g</font></td> <td class="xl75">10 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">23</td> <td class="xl91">Dextrose Mono Hydrate</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">24</td> <td class="xl91">Lactose&nbsp;&nbsp; 100MESH</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 45px"> <td class="xl80" style="height: 45px">25</td> <td class="xl93" style="width: 277px">Porklac (Bột sữa bổ sung cho heo n&aacute;i nu&ocirc;i con v&agrave; heo con)</td> <td class="xl75">25 kg /Bao&nbsp;</td> <td class="xl75">H&agrave; Lan</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">26</td> <td class="xl91">Whey Powder</td> <td class="xl75">25 kg /Bao</td> <td class="xl75">Mỹ - Canada</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl81" style="height: 21px">27</td> <td class="xl94">Acid Citric Anhydrous</td> <td class="xl82">25kg/Bao</td> <td class="xl82">Trung Quốc</td> <td class="xl83">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">28</td> <td class="xl90">Acid Sorbic</td> <td class="xl67">20 kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Nhật Bản</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl80" style="height: 23px">29</td> <td class="xl91">Acid All (Acid Phosphonic 45%)</td> <td class="xl75">25kg / Bao</td> <td class="xl75">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">30</td> <td class="xl91">Sorbitol (Neosorb )</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Ph&aacute;p</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl80" style="height: 21px">31</td> <td class="xl91">Inositol&nbsp;</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl80" style="height: 24px">32</td> <td class="xl90">Vị Ngọt Tố</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl80" style="height: 26px">33</td> <td class="xl91">Dicalcium phosphat (DCP)</td> <td class="xl75">50kg/Bao</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl80" style="height: 24px">34</td> <td class="xl90">Hương Sữa</td> <td class="xl67">20kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">35</td> <td class="xl91">Hương D&acirc;u (Cao cấp)</td> <td class="xl75">25 kg/&nbsp; Bao</td> <td class="xl75">T&acirc;y Ban Nha</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 12px"> <td class="xl84" style="height: 12px">&nbsp;</td> <td class="xl95">&nbsp;</td> <td class="xl71">&nbsp;</td> <td class="xl71">&nbsp;</td> <td class="xl89">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl80" style="height: 26px">36</td> <td class="xl91">Hương Tr&aacute;i C&acirc;y Tổng Hợp (cao cấp)</td> <td class="xl75">25 kg / Bao</td> <td class="xl75">T&acirc;y Ban Nha</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl80" style="height: 25px">37</td> <td class="xl90">Oxy Cap ( Chống Oxy H&oacute;a)</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">T&acirc;y Ban Nha</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl96" style="height: 26px" colspan="5">IV. NH&Oacute;M VITAMIN V&Agrave; ACID AMIN</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl78" style="height: 26px">1</td> <td class="xl91">Vitamin C (Blue Drum)99%</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl78" style="height: 23px">2</td> <td class="xl91">Vitamin C Coated 97%</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl78" style="height: 24px">3</td> <td class="xl91">Vitamin A Tan 50%</td> <td class="xl75">25kg/ Bao</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl78" style="height: 24px">4</td> <td class="xl91">Vitamin A 1000</td> <td class="xl75">25 kg/ Bao</td> <td class="xl75">Ph&aacute;p</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl85" style="height: 24px">5</td> <td class="xl90">Vitamin D3 Tan 50%</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Đức</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl85" style="height: 24px">6</td> <td class="xl90">Vitamin K3 50%</td> <td class="xl67">25 kg / Bao</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td class="xl78" style="height: 26px">7</td> <td class="xl91">Vitamin E&nbsp; 50%</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Đức / Ph&aacute;p</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 28px"> <td class="xl85" style="height: 28px">8</td> <td class="xl90">Vitamin E Tan 50%</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Đức / Ph&aacute;p</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl78" style="height: 24px">9</td> <td class="xl91">Vitamin B1 Mono</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl78" style="height: 25px">10</td> <td class="xl91">Vitamin B2 99%</td> <td class="xl75">20kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">D.S.M</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl78" style="height: 24px">11</td> <td class="xl91">Vitamin B3</td> <td class="xl75">25kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl78" style="height: 25px">12</td> <td class="xl91">Vitamin B5</td> <td class="xl75">25kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl85" style="height: 21px">13</td> <td class="xl90">Vitamin B6</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 22px"> <td class="xl85" style="height: 22px">14</td> <td class="xl90">Vitamin B9 (Acid Folic)</td> <td class="xl67">25kg/Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl85" style="height: 24px">15</td> <td class="xl90">Vitamin B12 (99% )</td> <td class="xl67">100g/Tin</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl85" style="height: 21px">16</td> <td class="xl90">Vitamin B12 (99% )</td> <td class="xl75">100g/Tin</td> <td class="xl67">D.S.M - Ph&aacute;p</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl85" style="height: 25px">17</td> <td class="xl90">Vitamin H 2% ( Biotin 2%/ lutavit H<font><sub>2 </sub></font><font>)</font></td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Đức</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 22px"> <td class="xl78" style="height: 22px">18</td> <td class="xl91">L - Lysine</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Korea - Ajinomoto</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 19px"> <td class="xl78" style="height: 19px">19</td> <td class="xl91">DL - Methionine</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Đức - Nhật</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl85" style="height: 21px">20</td> <td class="xl90">L - Threonine</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Nhật - Ph&aacute;p</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl85" style="height: 21px">21</td> <td class="xl90">L - Tryptophan</td> <td class="xl67">25kg/Bao</td> <td class="xl67">Nhật - Ph&aacute;p</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl96" style="height: 21px" colspan="5">V. C&Aacute;C H&Oacute;A CHẤT V&Agrave; MEN VI SINH XỬ L&Yacute; M&Ocirc;I TRƯỜNG NƯỚC</td> </tr> <tr style="height: 44px"> <td class="xl78" style="height: 44px">1</td> <td class="xl86" style="width: 277px">BZ ( Men vi sinh <br /> v&agrave; c&aacute;c Enzyme thế hệ mới)</td> <td class="xl75">25kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">MEBIPHA VN</td> <td class="xl87" style="width: 137px">Xử l&yacute; đ&aacute;y ao v&agrave; <br /> m&ocirc;i trường nước</td> </tr> <tr style="height: 42px"> <td class="xl78" style="height: 42px">2</td> <td class="xl86" style="width: 277px">De Yucca Zeo ( Men vi sinh, Enzyme, <br /> Yucca, Zeolite - Dạng hạt )</td> <td class="xl75">25kg / Bao</td> <td class="xl75">MEBIPHA VN</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">3</td> <td class="xl75">Zeo hạt (Green zeolite Granular)</td> <td class="xl75">25kg/Bao</td> <td class="xl75">Idonesia</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 40px"> <td class="xl85" style="height: 40px">4</td> <td class="xl88" style="width: 277px">DE - ORASE<br /> (Chất chiết xuất từ c&acirc;y Yucca)</td> <td class="xl67">25 kg / Bao</td> <td class="xl67">Alltech - Mỹ</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl78" style="height: 21px">5</td> <td class="xl75">BKC&nbsp; 80% (Benzal Konium Chloride)</td> <td class="xl75">200 L&iacute;t/ Phuy</td> <td class="xl75">Anh / Trung Quốc&nbsp;</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px"> <td class="xl78" style="height: 39px">6</td> <td class="xl86" style="width: 277px">T.C.C.A <br /> ( Trichloro Isocyanuric Acid 99%)</td> <td class="xl75">25kg / Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">UPJOIN -Mỹ</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 27px"> <td class="xl85" style="height: 27px">7</td> <td class="xl90">Chloramin T&nbsp;</td> <td class="xl67">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl67">Trung Quốc</td> <td class="xl65">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 29px"> <td class="xl78" style="height: 29px">8</td> <td class="xl91">Chloramin B</td> <td class="xl75">25kg/ Th&ugrave;ng</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 27px"> <td class="xl78" style="height: 27px">9</td> <td class="xl91">Glutaraldehyde 50%&nbsp;</td> <td class="xl75">200 L&iacute;t/ Phuy</td> <td class="xl75">Trung Quốc</td> <td class="xl72">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td class="xl66" style="height: 21px">&nbsp;</td> <td class="xl64">&nbsp;</td> <td class="xl66">&nbsp;</td> <td class="xl66">&nbsp;</td> <td class="xl63">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table><br /><br /><br /><br /><p><font size="4" /></p><font size="4" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THÁI ĐẠI HIỆP
- Địa chỉ: GÒ VẤP TPHCM
- Điện thoại: 0949099977 - Fax: 08) 5427 3683
- email: MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM
 

binh binhthuan

binh binhthuan

Thành viên mới
#2
Xin hỏi Mebi Hiep các sản phẩm của cty mebipha đẵ đăng ký GMP chưa?
 
D

dinhtungdlk

Guest
#3
Bán nguyên liệu sx thuốc thú y giá net

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính gởi quý khách hàng!

Chúng tôi, công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu TÂN LỘC đang cung cấp tất cả các mặt hàng nguyên liệu về kháng sinh, vitamin phục vụ sản xuất thuốc thú y và thuỷ sản, thức ăn gia súc...

Hiện tại chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng sau Flofenicol, Amoxicillin, Cefalexin, Tetracilin, Tylosin, Anagin…..,Vitamine, Acid amin …….

Uy tín - Chất lượng - Giá cạnh tranh !

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý công ty, tổ chức, cá nhân.

Xin liên hệ :
Miss Hòa - 0972.314.369
Công ty CP XNK TÂN LỘC
Địa chỉ : 39/46B - Quang Trung - P 14 - Q. Gò Vấp - TP.HCM
 

Đối tácTop