meo vat uong coc con cho ran rao trau an

Vao khoang thang 9-10 am lich coc mẹ đẻ trứng dưới ao, trứng nở ra nòng nọc con chúng ta vớt vào vèo, ương cho tới khi nòng nọc có chân thành con cóc con, chúng ta vớt lên.
Chuaån bò cho 5m2 tuøy theo nhieàu hay ít döøng boà sung quanh, hoaëc caùc loaïi vaät lieäu khaùc cuõng ñöôïc mieãn kín laø toát. chuùng ta boû coùc con vaøo sau ñoù baét moái chaët ra boû vaøo cho caùc aên. Khoaûng 30 möôi ngaøy sau seõ coù coùc con cho raén aên.
Mình cuõng ñaõ coù thöû qua roài ñaït khoaûng 70% caùc anh caùc chuù naøo cöù thöû qua caùch naøy xem raát hieäu quaû ñaáy.:D
 


Bạn nói đạt 70% là sao ? Tỉ lệ nuôi sống của cóc con hay tỉ lệ gì ? Ngoài loại rắn của bạn nuôi,các loại rắn khác ăn cóc con có bị sao không ?
 
Thời gian còn dài ngày mai ta làm tiếp.
Hôm nay bết rồi minh pải nghĩ thôi.
đừng cố sức mà lâu ngày lao lực.
sức khỏe là vàng bạc chứ pải chơi.

thơ hai lúa

Xuân bình
---------------
tỷ lệ nuôi sống của cóc con là đạt 70% đấy bạn ạ. mình có làm thử rối đấy bạn. chào bạn
---------------
hôm tháng mười minh có ương cho chú Xuân Vũ khoảng được mấy ngàn con cóc con mới mọc chân
---------------
[bạn tùngbonsai ơi làm ơn cho minh hỏi bạn có pải là nghệ nhân kiểng bonsai ko vây?
mình rất thích cây cảnh kây kiểng đó pải vậy minh xin học bạn một vài chiêu nhé cảm ơn nhiều.
---------------
ky thuật nuôi rắn ri voi
muốn nuôi rắn ri voi thì phải có nguồn nước và ao hồ cho thật tốt nguồn nước là đem lại thành công đầu tiên kế tiếp nữa là con giống tốt.
nghề nuối rắn ri voi này minh cũng đã bị thất bại vì làm ao chưa tốt đấy. chú bác anh em nào thích nuôi ri voi thì cứ đến xem mô hình của mình hiện nay đang nuôi.
địa chỉ liên lạc đức huệ - Long An đt: 0723786162 dd: 0933712422
chao cac ban
 
Last edited:
Kyû thuaät laøm ao nuoâi raén ri voi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Ao nuoâi ri voi coù ñieàu kieän chuùng ta laøm roäng khoaûng 1000m2 coøn thoâng thöôøng 300-400 laø toát roài, bôø ñaát khoaûng 1meùt bôø phaûi chaéc chaén nhöng thieát keá ao phaûi coù saâu coù caïn cuõng coù luùc raén phaûi xuoáng saâu coù luùc phaûi leân caïn, hoaëc leân bôø phôi naéng, taïo muoâi tröôøng nhö thieän nhieân nuoâi raén laø raát toát. Trong ao chuùng ta troàng chuoái caây vaø loäc binh vaø rau ngoå cho raén aån nuùp. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ngöôøi vieát baøi <o:p></o:p>
xuaân bình<o:p></o:p>
 
mấy bài viết của bác xuân bình ko thể dịch nổi . Bác cop từ đâu thì đưa luôn link hoặc chịu khó gõ lại cho bà con đọc . Bị lỗi font chữ đọc toàn thấy oà oà ừa ừa thôi ^_ ^
 
Vao khoang thang 9-10 am lich coc mẹ đẻ trứng dưới ao, trứng nở ra nòng nọc con chúng ta vớt vào vèo, ương cho tới khi nòng nọc có chân thành con cóc con, chúng ta vớt lên.
Chuaån bò cho 5m2 tuøy theo nhieàu hay ít döøng boà sung quanh, hoaëc caùc loaïi vaät lieäu khaùc cuõng ñöôïc mieãn kín laø toát. chuùng ta boû coùc con vaøo sau ñoù baét moái chaët ra boû vaøo cho caùc aên. Khoaûng 30 möôi ngaøy sau seõ coù coùc con cho raén aên.
Mình cuõng ñaõ coù thöû qua roài ñaït khoaûng 70% caùc anh caùc chuù naøo cöù thöû qua caùch naøy xem raát hieäu quaû ñaáy.:D

Xuân Bình thân,

Bạn có thễ cho cho biết cụ thể

1. Cóc con ăn mồi gì ?

2. Cho ăn bao nhiêu, giờ nào cho ăn ?

3. Với 5m2 thì nuôi khoảng bao nhiêu cóc con ?

4. Diện tích này cần nền gì không ? Xi măng ? Cỏ ? đất ?

5. Bạn đã thừ mấy lần ?

6. Còn 30% kia số phận ra sao ? (bị chết / bị ăn thịt / tìm lại được tự do hoang dã / không rỏ số phận...).

Xuân Bình ạ bạn cứ chi tiết và càng chi tiết càng tốt. Tốt nhất là từng điểm một bạn đánh số như 1. là ... 2. là ... như vậy post của bạn sẽ sáng như ban ngày vậy ... cảm ơn bạn nhiều ...

Thân

Thân,
 
1/ Chuẩn bị diện tích 10 - 20m2 càng rộng càng tốt.
2/ chuẩn bị song diện tích vỏ dừa vào hoặc các gộc cây hay gạch đá để cho cíc trú ẩn.
3/ cách cho ăn ngày hai lần vào sáng chiều thay nước uống, nhớ đào âm thao nước bằng với mặt đất, lót lưới mành mành lên cho cóc dể lên xuống uống nước.
4/ Cho ăn mối tìm ở ngoài tre chặt song rãi đều ra cho cóc ăn..
5/ Cóc càng lớn diện tích chuồng phải càng rộng mới bảo đảm hao hụt ít.
chào bạn!
---------------
Chỉ có rắn ráo trâu mới ăn được cóc thôi.
còn ri voi thì ăn cá chứ ko ăn được cóc.
 

Last edited:
1/ Chuẩn bị diện tích 10 - 20m2 càng rộng càng tốt.


Bác xuanbinh ơi khi cóc lớn mình có thể quây sung quanh bằng lưới lổ nhỏ được không (lổ lưới cóc không chui qua được) nhưng cóc có leo theo lưới ra ngoài không tại vì E nghe có người nói "cóc leo thang".
Cám ơn Bác.
Thân.
 
ky thuật nuôi rắn ri voi
muốn nuôi rắn ri voi thì phải có nguồn nước và ao hồ cho thật tốt nguồn nước là đem lại thành công đầu tiên kế tiếp nữa là con giống tốt.
chao cac ban

Xuân Bình thân mến,

1. Bạn lấy nguồn nước ở đâu ? Vì sao bạn chắc nguồn nước đó là thật tốt ? Bạn có thường xuyên kiểm tra nguồn nước ko ?

2. Bao lâu bạn thay nước ? Cách thức thay nước (nước ra vào hàng ngày ? Bơm thêm mỗi ngày hay chỉ thay tháng / lần - hay ko cần thay gì cả ?).

3. Lộc bình + ngổ chiếm bao nhiêu phần ao ?

4. Bạn xây tường hay cắm fibroximang bao quanh ao ? Cao bao nhiêu ?

3. Một chi tiết nữa muốn bạn cho biết: Lượng bùn dưới ao của bạn là bao nhiêu ? Bạn có thường vệ sinh đáy ao ko ?

Cảm ơn bạn nhìu !!!:rolleyes:
 


Back
Top