Mì lát, bã mì, bã cọ, bã nành, cám gạo trích ly....

  • Thread starter Bau Troi Mo
  • Ngày gửi
B

Bau Troi Mo

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Phương
- Địa chỉ: 174/112 DƯƠNG QUẢNG HÀM, P.5, Q. GV
- Tel, Fax: 08.6276 26 28 - 0972 35 6768 ::: FaX
- email: phuong@bautroimo.com
================================

<div align="justify"><font size="2">C&ocirc;ng ty TNHH Bầu Trời Mở chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i như: Mì Lát, Bã Mì, B&ocirc;̣t M&igrave; ,C&aacute;m gạo, C&aacute;m gạo triết ly, B&atilde; N&agrave;nh, B&atilde; Cọ,&hellip;&hellip; Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được hợp t&aacute;c với tất cả nh&agrave; sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, giao h&agrave;ng tận nh&agrave; m&aacute;y. Mời gh&eacute; thăm: http://bautroimo.com</font><br /></div>
 

Top