Mô hình SX nông nghiệp nào phù hợp cơ chế thị trường và quá trình CNH-HĐH

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
I. Tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân nước ta hiện nay.


Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao giờ cũng là vấn đề rất khó của mọi quốc gia. Đối với nước ta, từ ngày có Đảng, Đảng ta luôn luôn quan tâm, coi trọng giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại hội Đảng lần nào cũng đều có các nghị quyết, chủ trương, chính sách và giải pháp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Thành tựu hơn 25 năm đổi mới, kinh tế nước ta có bước phát triển, đời sống kinh tế và văn hóa của nông dân được nâng lên một bước. Nhưng so với mặt bằng chung thì nông thôn ta vẫn nghèo và phát triển chậm, khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn ngày càng lớn. Đặc biệt khi kinh tế thị trường không ngừng hoàn thiện, chi phí cho giáo dục và y tế của nông dân tăng cùng thành thị, nhưng mức tăng thu nhập của cư dân nông thôn (chiếm khoảng 2/3 dân số cả nước) lại thấp so với thành thị nên cuộc sống của nông dân ngày càng khó khăn.


Đã nhiều năm nay ta áp dụng “giá cánh kéo” để tích lũy ban đầu từ nông nghiệp, nông dân đóng góp nhiều cho nhà nước. Nhà nước còn nghèo, trợ giúp lại cho nông dân có hạn. Những năm gần đây cùng với sự phát triển của đô thị và tiến hành công nghiệp hóa thì nhu cầu về đất tăng lên, dẫn tới diện tích canh tác giảm mạnh, nông dân mất đất, cuộc sống của nông dân một số địa phương khó khăn, một bộ phận nông dân trở thành người không đất trồng cấy, không nghề nghiệp, không đảm bảo được cuộc sống.


Đầu tư cho nông nghiệp của nhà nước cũng giảm dần. Cách đây 10 năm đầu tư cho nông nghiệp là 13,85% tổng đầu tư toàn xã hội, nay còn 6,20% trong khi đó GDP của nông nghiệp chiếm 20,91%. Từ năm 1988 tới 2009, nguồn FDI đầu tư vào nông nghiệp cũng giảm từ 2,25% nay còn 0,58% tổng đăng ký đầu tư FDI. (1)


Hiện nay ở nông thôn, nông dân vẫn chiếm 70% dân số, cơ sở hạ tầng yếu kém, năng suất lao động nông nghiệp rất thấp, nông thôn vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, còn khoảng 10 triệu người nghèo, giáo dục, y tế … còn lạc hậu xa so với thành thị.


Nông dân là chủ lực quân của cách mạng giải phóng dân tộc, là người khởi xướng công cuộc đổi mới, nhưng ít hưởng lợi nhất về đổi mới. Nếu đổi mới mà khoảng cách giàu nghèo càng rộng, chênh lệch giữa thành thị và nông thôn càng lớn thì đổi mới ấy đang chệch hướng, đổi mới không thành công.


Vì vậy, làm gì để nâng cao sức sản xuất cho nông nghiệp, nông dân, nâng cao đời sống cho nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: