Mua Ba Ba Giống Cần Mua Ba Ba Giống Tai Miền Bắc

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p><font size="4">k&iacute;nh ch&agrave;o&nbsp; b&agrave; con : </font></p><p><font size="4">hiện tại em đang c&oacute; nhu cầu&nbsp; nu&ocirc;i ba ba , đang muốn tim địa chỉ cung cấp ba ba giống b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; con giống hoặc biết địa chỉ n&agrave;o cung cấp li&ecirc;n hệ em nh&aacute; :&nbsp; em c&aacute;m on : SDT em A&nbsp; Vinh 0988 979 345&nbsp; <br /></font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A vinh
- Địa chỉ: Lào Cai
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top