mua bán artemia sinh khối

  • Thread starter babydog
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

babydog

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: babydog
- Địa chỉ: nha trang
- Tel, Fax: 0989931307 ::: FaX
- email: thanhdong.ntu@gmal.com
================================

<div class="postsubject"><span style="font-style: italic"><span style="font-weight: bold">Nhận mua b&aacute;n Artemia</span></span></div><div class="postbody"><span style="font-style: italic"><span style="font-weight: bold" /></span><span style="color: #804080">Artemia sinh khối l&agrave; loại thức ăn được sử dụng nhiều trong sản xuất giống v&agrave; nu&ocirc;i c&aacute;c đối tượng thủy sản như:<br />- L&agrave;m thức ăn quan trọng trong c&aacute;c quy tr&igrave;nh sản xuất giống c&aacute; biển như : c&aacute; m&uacute;, c&aacute; b&oacute;p (c&aacute; g&ograve;), c&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng, c&aacute; chẻm, c&aacute; ngựa...<br />-Sử dụng trong quy tr&igrave;nh sản xuất giống ốc hương v&agrave; một số loại thủy sản kh&aacute;c.<br />-l&agrave; thức ăn quan trọng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh phải chăng trong sản xuất giống v&agrave; nu&ocirc;i c&aacute;c lo&agrave;i c&aacute; cảnh như c&aacute; rồng, c&aacute; la h&aacute;n...<br />-Sử dụng trong quy tr&igrave;nh sản xuất giống t&ocirc;m s&uacute; v&agrave; t&ocirc;m thẻ ở giai đoạn post<br />-Sử dụng sinh khối Artemia trong quy tr&igrave;nh sản xuất giống v&agrave; nu&ocirc;i thủy sản l&agrave; lựa chọn th&ocirc;ng minh với l&yacute; do sau:<br />-dinh dưỡng cao, kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiểm m&ocirc;i trường nước m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần l&agrave;m nước nu&ocirc;i sạch hơn.<br />-Dể d&agrave;ng bảo quản v&agrave; sử dụng, gi&aacute; cả phải chăng v&agrave; hiệu quả hơn nhiều so với sử dụng Artemia được ấp nở từ trứng b&agrave;o x&aacute;c.<br /><span style="font-style: italic"><span style="font-weight: bold">Nếu bạn c&oacute; y&ecirc;u cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br />điện thoại:0989931307<br />Email: <!-- e --><a href="mailto:thanhdong.ntu@gmal.com">thanhdong.ntu@gmal.com</a><!-- e --> (gặp a.Đ&ocirc;ng) để nhận được h&igrave;nh ảnh chi tiết về sản phẩm.<br />gi&aacute; cả tuỳ theo m&ugrave;a vụ nhưng chỉ giao động trong (40-90k/kg)( số lượng tr&ecirc;n 50kg th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuyển đến tận nơi).Rất h&acirc;n hạnh được sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn. </span></span></span></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top