Mua bán chuối Laba Đà Lạt

  • Thread starter tuanitpro
  • Ngày gửi
T

tuanitpro

Guest
#1
<strong>Nhằm kh&ocirc;i phục v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu cho chuối Laba (chuối Tiến Vua), một giống chuối đặc sản nổi tiếng của v&ugrave;ng đất Đ&agrave; Lạt L&acirc;m Đồng đang c&oacute; nguy cơ mai một, giống chuối qu&yacute; n&agrave;y đ&atilde; từng rất nổi tiếng,được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, dẻo ngọt.Trong lịch sử, chuối Laba đ&atilde; được d&ugrave;ng để tiến Vua Bảo Đại, triều đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c quan chức người Ph&aacute;p. V&igrave; vậy, chuối Laba c&ograve;n được gọi l&agrave; chuối Tiến Vua.</strong><br />C&ocirc;ng ty <strong>LABA DALAT</strong> được th&agrave;nh lập với mong muốn hợp t&aacute;c c&ugrave;ng người n&ocirc;ng d&acirc;n ph&aacute;t triển c&acirc;y chuối Laba một c&aacute;ch bền vững như:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng thương hiệu v&agrave; quảng b&aacute; sản phẩm chuối Laba tr&ecirc;n <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; thị trường trong nuớc v&agrave; ngo&agrave;i nước;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuyển giao kỹ thuật sản xuất;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bao ti&ecirc;u sản phẩm;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y chế biến v&agrave; bảo quản sau thu hoạch theo c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của c&aacute;c nước chuy&ecirc;n về xuất khẩu chuối như Philippin, Costa Rica, Bờ biển Ng&agrave;&hellip;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhằm tạo ra sản phẩm sạch c&oacute; chất lượng tốt nhất, h&igrave;nh thức đẹp nhất cung cấp cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước v&agrave; hướng tới xuất khẩu. Đồng thời g&oacute;p phần ph&aacute; vỡ thế độc canh của c&acirc;y c&agrave; ph&ecirc;, một loại c&acirc;y được trồng chủ yếu ở Đ&agrave; Lạt L&acirc;m Đồng hiện đang bị nhiều s&acirc;u bệnh, chi ph&iacute; sản xuất cao gi&aacute; cả thường kh&ocirc;ng ổn định.<br /><br />Sứ mệnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng <strong>LABA DALAT</strong>&nbsp; trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty sản xuất v&agrave; xuất khẩu chuối h&agrave;ng đầu tại Việt Nam với quy tr&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n từ kh&acirc;u cấy m&ocirc; nh&acirc;n giống sạch bệnh trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm tới trồng v&agrave; cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật chăm s&oacute;c xử l&yacute; s&acirc;u bệnh theo ti&ecirc;u chuẩn GAP g&oacute;p phần n&acirc;ng tầm gi&aacute; trị n&ocirc;ng sản Việt Nam ra tầm thế giới.<br /><br />Li&ecirc;n hệ: Mr.C&ocirc;ng: 0977 36 36 17 / Mr.Tuấn: 097 6060 432<br />Website: http://chuoilaba.com
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thanh Tuấn
- Địa chỉ: Đà Lạt, Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0976060432 ::: FaX
- email: tuanitpro@gmail.com