mua, bán dế giống, dế thịt tại Miền trung, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ...

  • Thread starter traidequangnam
  • Ngày gửi
T

traidequangnam

Guest
#1
<font size="3">TRẠI DẾ XU&Acirc;N PH&Uacute;C<br /> B&igrave;nh Định Bắc, Thăng B&igrave;nh, Quảng Nam, Đt: 01689959867<br /><br /> <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/">http://traidexuanphuc.weebly.com/</a></font> <font size="3"><br /><br /> </font> <font size="3"><font color="red"> ( Chuy&ecirc;n b&aacute;n dế giống, dế thịt tại Miền trung, Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định..)</font><br /> Hiện nay nghề nu&ocirc;i dế l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Được thị trường đ&oacute;n nhận một c&aacute;ch t&iacute;ch cực. Ưu điểm khi nu&ocirc;i lo&agrave;i vật n&agrave;y đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; khả năng kh&aacute;ng bệnh cao, nhanh lớn, nhanh nh&acirc;n giống, vốn &iacute;t, diện t&iacute;ch nu&ocirc;i khi&ecirc;m tốn c&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nh&agrave; ở của m&igrave;nh để nu&ocirc;i vẩn được &hellip;nắm bắt được nhu cầu tr&ecirc;n <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/"><strong><font color="#3333FF">Trại dế <strong>Xu&acirc;n Ph&uacute;c</strong></font></strong></a> xin giới thiệu cho b&agrave; con c&aacute;c sản phẩm của trại như:<br /> + Dế thịt.<br /> + Dế giống.<br /> + Dế cho chim, c&aacute; cảnh.<br /> + Rượu dế.<br /> + Dụng cụ nu&ocirc;i dế ( thau nhựa, th&ugrave;ng nhựa, lồng b&agrave;n &hellip;)<br /> + V&agrave; c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c.<br /> Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đến l&agrave;m việc với <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/"><strong><font color="#3333FF">Trại dế <strong>Xu&acirc;n Ph&uacute;c</strong></font></strong></a>, c&aacute;c bạn sẽ được ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i mới, tốt v&agrave; hiệu quả nhất, đặc biệt khi mua giống từ <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/"><strong><font color="#3333FF">Trại dế <strong>Xu&acirc;n Ph&uacute;c</strong></font></strong></a> c&aacute;c bạn hảy y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; dế của trại đ&atilde; được thuần chủng, chịu được kh&iacute; hậu khắc nghiệt tại khu vực miền trung. Đối với những nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu khi c&oacute; nhu cầu hảy li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để sản phẩm của <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/"><strong><font color="#3333FF">Trại dế <strong>Xu&acirc;n Ph&uacute;c</strong></font></strong></a> c&oacute; mặt trong thực đơn của c&aacute;c bạn, những lợi &iacute;ch khi c&aacute;c bạn mua sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /> + Thịt dế thơm ngon đặc trưng.<br /> + K&iacute;ch thước đồng đều.<br /> + Đảm bảo vệ sinh.<br /> + Nguồn cung ổn định (lu&ocirc;n c&oacute; h&agrave;ng).<br /> + Giao h&agrave;ng tận nơi. ( Ưu ti&ecirc;n, Đ&agrave; Nẵng, Tam Kỳ, v&agrave; c&aacute;c tỉnh Miền trung&hellip;)<br /> + G&iacute;a cả ổn định.<br /> + &hellip;<br /> Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n bao ti&ecirc;u sản phẩm cho b&agrave; con nu&ocirc;i dế với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Vậy c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với Trại dế Xu&acirc;n Ph&uacute;c qua địa chỉ sau:<br /> <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/"><strong><font color="#3333FF">Trại dế <strong>Xu&acirc;n Ph&uacute;c</strong></font></strong></a>: Xu&acirc;n Th&aacute;i T&acirc;y, B&igrave;nh Định Bắc, Thăng B&igrave;nh, Quảng Nam<br /> Tel: 01689 959 867<br /> Email: <strong>traidexuanphuc@yahoo.com<br /> </strong> Website<strong>: <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/">http://traidexuanphuc.weebly.com/</a></strong></font> <font size="3"><br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n l&agrave;m việc với phương ch&acirc;m lấy chữ t&iacute;n l&agrave;m đầu, giao h&agrave;ng tận nơi, gi&aacute; cả thỏa thuận, đối với những kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc, mua h&agrave;ng với số lượng lớn sẽ được hưởng những ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i.<br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <a target="_blank" href="http://traidexuanphuc.weebly.com/"><strong><font color="#3333FF">Trại dế <strong>Xu&acirc;n Ph&uacute;c</strong></font></strong></a> lu&ocirc;n tr&acirc;n trọng &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cũng như những đề nghị hợp t&aacute;c của qu&yacute; vị.</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hữu khánh
- Địa chỉ: quảng nam
- Điện thoại: 01689959867 - Fax:
- email: traidexuanphuc@yahoo.com
 

Đối tácTop