mua ban nhim giong tai binh dinh

  • Thread starter NGUYỄN ĐỨC THUẬN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN ĐỨC THUẬN
- Địa chỉ: Thôn trung hóa xã tam quan nam hoài nhơn bình định
- Tel, Fax: 0918659055
- email: nguyenducthuan.tamquannam@gmail.com
================================

<strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Nguyễn Đức&nbsp; Thuận<br /><strong>- Địa chỉ: Th&ocirc;n Trung H&oacute;a&nbsp; </strong>- X&atilde; Tam Quan Nam - Ho&agrave;i nhơn - B&igrave;nh Định<br /><strong>- Tel: </strong>0918.659.055 : Homephone: 0563.560099<br /><strong>- email: </strong>nguyenducthuan.tamquannam@gmail.com<br />================================<br /><font size="3">Trại nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống từ 2 -&gt; 12 th&aacute;ng tuổi, nh&iacute;m sinh sản c&oacute; nguồn gốc xuất xứ hợp ph&aacute;p do chi cục kiểm L&acirc;m b&igrave;nh định cấp.Gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp thấp hơn hoặc bằng gi&aacute; thị trường.Hỗ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu miễn ph&iacute;, vận chuyển miễn ph&iacute; tận nh&agrave; trong phạm vi trong tỉnh b&igrave;nh định .Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <strong>A. Thuận&nbsp; DT: 0918.659.055 <br /></strong></font><strong><font size="3">&nbsp;Email: </font><a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:dailampro.ltd@gmail.com"><font size="3">nguyenducthuan.tamquannam,@gmail.com</font></a></strong><br /><font size="3">Rất h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp mọi người đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i(c&oacute; thể tham quan nếu kh&ocirc;ng mua).</font><br /><strong>Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; kh&aacute;ch được</strong>:<br />* Tư vấn vế kỹ thuật chuồng trai,thức ăn,c&aacute;ch chăm s&oacute;c nh&iacute;m,...<br />* Được tư vấn lựa chọn con giống ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế trang trại đang ph&aacute;t triển hiện nay v&agrave; nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh.<br />* Được lựa chọn con giống t&ugrave;y th&iacute;ch khi mua.<br />* Được bao ti&ecirc;u con giống đầu ra khi kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn b&aacute;n.<br /><strong><font size="3">Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; lựa chọn nh&iacute;m giống tại trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian qua</font></strong>.<font size="3"><strong>Ch&uacute;c mọi người th&agrave;nh c&ocirc;ng trong chăn nu&ocirc;i.</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top