Mua bán nông sản rau quả

  • Thread starter haphuonganh
  • Ngày gửi
H

haphuonganh

Guest
#1
<strong><font color="#0000ff">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV-XD HỮU THINH<br /></font></strong><strong><font color="#0000ff">địa chỉ 70 đường số 4 phương 16 quận g&ograve; vấp TP HCM.&nbsp; <br /></font></strong><font color="#0000ff"><strong>Tel: </strong>Văn ph&ograve;ng: 84-8-62953769. Fax: 84-8-62953769.<br /></font><span /><font color="#0000ff">Kinh gui: Qui cong ty,<br /></font><strong><span /></strong><font color="#0000ff">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n mua b&aacute;n &ndash; xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, rau quả. <em><u>Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang&nbsp;b&aacute;n m&egrave;&nbsp;đen,&nbsp;đậu xanh, hoa hồi&nbsp;đ&atilde; phơi kh&ocirc;,&nbsp;hạt gi&ocirc;ng rau quả F1 c&aacute;c loại</u></em><em>&nbsp;&nbsp; </em>Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu&nbsp;vui l</font><font face="Times New Roman"> </font><font color="#0000ff">&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo e-mail v&agrave; địa chỉ sau:<br /></font><font color="#0000ff">E-Mail :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a><font color="#0000ff"> ; <br /></font><a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a><font color="#0000ff">.<br /></font><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Hoặc điện thoại: Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 01667254416 / 0933548866. Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051 /01223886951<br /></font><span /><p><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span />Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&agrave; Anh&nbsp;Phương </font><br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Anh Phương
- Địa chỉ: 70 đường số 4 phường 16 quận Gò Vấp
- Tel, Fax: 62953767 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: lknguyenanh@gmail.com