Mua bán Phế phẩm nông nghiệp

  • Thread starter vnsupply
  • Ngày gửi
V

vnsupply

Guest
#1
Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong những nh&agrave; sản xuất v&agrave; xuất khẩu nguy&ecirc;n liệu cho Nấm Trồng trọt, giường động vật, Thức ăn động vật, Chăn nu&ocirc;i, Thức ăn chăn nu&ocirc;i, ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; nhi&ecirc;n liệu.<br />Với uy t&iacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i trong kinh doanh, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đủ tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kinh nghiệm để ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i bền vững v&agrave; ổn định, đảm bảo chất lượng v&agrave; số lượng cũng như về gi&aacute; cả, hoặc c&aacute;c phương ph&aacute;p linh hoạt của giao h&agrave;ng, hơn nữa ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể đ&aacute;p ứng tất cả y&ecirc;u cầu của ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i nghi&ecirc;m ngặt quản l&yacute; nguy&ecirc;n vật liệu, tối ưu h&oacute;a c&ocirc;ng nghệ sản xuất tại thị trường Việt Nam, đ&aacute;p ứng phần lớn c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; khăn từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới như Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Trung Quốc, ..., c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave;:<br />1 / CHO TRỒNG NẤM: Cao su M&ugrave;n cưa, bắp l&otilde;i ng&ocirc; bữa ăn, b&atilde; m&iacute;a, vỏ c&agrave; ph&ecirc; ...<br />2 / CHO l&oacute;t chuồng gia s&uacute;c: bắp l&otilde;i ng&ocirc; bữa ăn, cạo r&acirc;u gỗ, Cty CP Đất Sạch, Wood pellet, ...<br />3 / CHO THỨC ĂN GIA S&Uacute;C: ng&ocirc; ủ chua, b&atilde; m&iacute;a, vỏ dứa, dư lượng bia kh&ocirc;, ...<br />4 / CHO NHI&Ecirc;N LIỆU &amp; ph&acirc;n b&oacute;n: Coco than b&ugrave;n, sợi dừa, c&agrave; ph&ecirc; vỏ, Oganic M&ugrave;n cưa, ...<br />Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br />&nbsp; T&Ecirc;N NG&Acirc;N H&Agrave;NG: VIỆT NAM XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NG&Acirc;N H&Agrave;NG TMCP - H&Ograve;A B&Igrave;NH CHI NH&Aacute;NH<br />&nbsp;SWIFT CODE: EBVIVNVXHBH<br />Web site: http://bi2vi.com<br />256 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận. 3, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Việt Nam<br />An Nhất Building - Ph&ograve;ng 2B, 2th Floor<br /><br />&nbsp;Tel: (+84) - 8 - 6678 7706 Fax: (+84) - 8 - 6290 8680

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Khang Linh
- Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai
- Điện thoại: 0938625606 - Fax:
- email: dkl6690@yahoo.com