Mua bán, sản xuất cung cấp giống cây lâm nghiệp, Cao su

  • Thread starter Trại giống cây trồng Quế Bình
  • Ngày gửi
T

Trại giống cây trồng Quế Bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại giống cây trồng Quế Bình
- Địa chỉ: Thôn 01xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
- Tel, Fax: 0914782700 ::: FaX
- email: phamvanthinh02
================================

<p align="center"><strong>TRẠI GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG QUẾ B&Igrave;NH</strong></p><ul><li><div align="left"><strong>&nbsp; <em>Sản xuất, cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống:</em></strong> Cao su, Bời lời đỏ, Keo, X&agrave; cừ, Bạch đ&agrave;n, Sao đen, Quế, L&aacute;t hoa, Huỷnh....</div></li><li><div align="left">Chất lượng c&acirc;y giống đảm bảo, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</div></li><li><div align="left">Vận chuyển đến tận nơi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</div></li><li><div align="left">Nhận thi c&ocirc;ng trồng rừng.</div></li></ul><p align="left"><em><strong>Rất mong sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể.</strong></em></p><p align="left">Li&ecirc;n hệ: Phạm Văn Qu&yacute; </p><p align="left">Điện thoại: 0914 782 700</p><p align="left">Địa chỉ: Quế B&igrave;nh, Hiệp Đức, Quảng Nam</p>
 
Back
Top