mua ban thuoc thu y

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thuoc thu y
- Địa chỉ: tp.hcm
- Tel, Fax: 0975307382 ::: FaX
- email: mrdatt_bt_green@yahoo.com
================================

<p>cần mua b&aacute;n c&aacute;c sp thuốc th&uacute; y nội ngoại nhập . c&aacute;c kh&aacute;ng sinh ,nguy&ecirc;n liệu đặc trị c&oacute; hiệu quả cao m&agrave; c&aacute;c trang trại lớn đang sử dụng rất hiệu quả ,gi&aacute; th&agrave;nh rất kinh tế .ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n tư vấn tận t&igrave;nh v&agrave; cung cấp c&aacute;c sp độc đ&aacute;o để gi&uacute;p b&agrave; con chăn nu&ocirc;i c&oacute; l&atilde;i cao.ch&uacute;c qu&yacute; anh chị c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp , b&agrave; con chăn nu&ocirc;i sức khỏe ,gặt h&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh .th&acirc;n ch&agrave;o.</p><p>li&ecirc;n hệ ;0975307382 mr.đạt </p><p>imail ;mrdatt_bt_green@yahoo.com</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx