mua cây công trình , càng to càng tốt

#1
<p>ch&agrave;o mọi người </p><p>hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn nhập 1 số loại c&acirc;y như c&acirc;y : nhội, c&acirc;y bồ đề , c&acirc;y phượng , c&acirc;y hoa sữa , c&acirc;y bằng lăng , .... <br /></p><p>để ch&uacute;ng t&ocirc;i xuất khẩu&nbsp;</p><p>nếu tổ trức c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ theo&nbsp;</p><p>&ocirc;ng : nguyễn tiến đ&agrave;m </p><p>0983 916780 <br /></p><p>190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng y&ecirc;n&nbsp;</p><p>hoặc tới địa chỉ email : tiendam1958@gmail.com </p><p>&nbsp;</p><p><img width="400" height="300" border="0" alt="http://cC5.upanh.com/23.926.30995454.K0T0/17nhung1907400.jpg" title="http://cC5.upanh.com/23.926.30995454.K0T0/17nhung1907400.jpg" src="http://cC5.upanh.com/23.926.30995454.K0T0/17nhung1907400.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img width="440" height="322" border="0" alt="http://cC7.upanh.com/23.926.30995456.wOW0/157292.jpg" title="http://cC7.upanh.com/23.926.30995456.wOW0/157292.jpg" src="http://cC7.upanh.com/23.926.30995456.wOW0/157292.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img width="400" height="264" border="0" alt="http://cC9.upanh.com/23.926.30995458.4vt0/images374928y7a.jpg" title="http://cC9.upanh.com/23.926.30995458.4vt0/images374928y7a.jpg" src="http://cC9.upanh.com/23.926.30995458.4vt0/images374928y7a.jpg" /><br />&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
 

hatgiongln

Lữ khách
#2
Có mấy chục cây Sấu đường kính khoảng 8-10cm, cao 6-7m, đẹp, tại Hoà Bình. Bác nào quan tâm gọi cho em 0914914781
 
#4
chào mọi người
hiện nay chúng tôi muốn nhập 1 số loại cây như cây : nhội, cây bồ đề , cây phượng , cây hoa sữa , cây bằng lăng , ....

để chúng tôi xuất khẩu
nếu tổ trức cá nhân nào có khả năng cung cấp xin hãy liên hệ theo
ông : nguyễn tiến đàm
0983 916780

190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
hoặc tới địa chỉ email : tiendam1958@gmail.com


Link: http://agriviet.com/home/threads/53876-mua-cay-cong-trinh-cang-to-cang-tot#ixzz1hJNyCV2I
 
Top