Mua cầy hương giống

  • Thread starter Hoàng Văn Sóng
  • Ngày gửi
H

Hoàng Văn Sóng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Văn Sóng
- Địa chỉ: Phòng Y tế huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
- Tel, Fax: D Đ 0983033426 ::: FaX 026.321113
- email: hoangsongpyt@yahoo.com
================================

<p><font size="5" /></p><p><font size="5">T&ocirc;i&nbsp;ở Cao Bằng,&nbsp;muốn mua 4 đ&ocirc;i cầy hương giống, Mong c&aacute;c qu&yacute; vị tư vấn mua ở đ&acirc;u gần nhất v&agrave; c&oacute; giấy của kiểm l&acirc;m. Xin cảm ơn./.</font></p>
 
Top