Mua cua biển

  • Thread starter Cua biển
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cua biển

Guest
#1
<p><font color="#0000cc"><a title="cua biển, cua bể, cua bien, cua be" href="http://www.cuabien.com.vn/">Mua Cua biển</a>.</font></p><p>&nbsp;</p><p>Trọng lượng, kh&iacute;ch thước, <font color="#0000cc"><a title="Gi&aacute; cua biển, gi&aacute; cua bể, gia cua bien, gia cua be" href="http://www.cuabien.com.vn/">gi&aacute; cua biển</a></font> theo ti&ecirc;u chuẩn của website: <font color="#0000cc"><a title="gi&aacute; cua biển, gia cua bien, gi&aacute; cua bể, gia cua be" target="_blank" href="http://www.cuabien.com.vn/">http:\\www.cuabien.com.vn.</a></font></p><p><img border="0" alt="Cua biển, cua bể, cua bien, cua be" title="Cua biển, cua bể, cua bien, cua be" src="http://www.cuabien.com.vn/cua-bien-cho-ong-xa/cua-bien1.html" /><img border="0" alt="Cua biển, cua bể, cua bien, cua be" title="Cua biển, cua bể, cua bien, cua be" src="http://www.cuabien.com.vn/cua-bien-cho-ong-xa/cua-bien1.html" />&nbsp; <br /></p><p>Cần c&oacute; nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng. <br /></p><p>Đề nghị li&ecirc;n hệ website: <font color="#0000cc"><a title="gi&aacute; cua biển, gia cua bien, gi&aacute; cua bể, gia cua be" target="_blank" href="http://www.cuabien.com.vn/">http:\\www.cuabien.com.vn.</a></font> </p><p>Xin cảm ơn !&nbsp; <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cua biển
- Địa chỉ: 62/32 Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội
- Tel, Fax: 0437173632
- email: cuabien.com.vn@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác
Top