Mua gà tre Tân Châu

hailuast

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hai lúa
- Địa chỉ: sóc trăng
- Tel, Fax: 01667519620 ::: FaX ::: FaX
- email: datphen05@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="\&quot;2\&quot;">Cần mua 1 cặp g&agrave; tre T&acirc;n Ch&acirc;u để l&agrave;m giống</font></p><p><font size="\&quot;2\&quot;">Điều kiện:</font></p><p>- <font size="\&quot;2\&quot;">G&agrave; khoảng 1 - 2 th&aacute;ng tuổi. L&ocirc;ng nhạn hay chuối trắng . Ch&acirc;n vừa m&agrave;u trắng hoặc v&agrave;ng kh&ocirc;ng lem, mỏ cũng thế . Mồng ch&iacute;ch hoặc d&acirc;u.Mặt c&oacute; r&acirc;u ,Gia từ 1 triệu trở xuống</font></p><p><font size="\&quot;2\&quot;">- Chỉ mua g&agrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Cần Thơ hay Vĩnh Long</font> <br /></p>
 

Top