muon hop tac lam an

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: khoa kinh doanh
- Tel, Fax: ::: FaX 01225561342
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c&ocirc;ng ty kim phước chuy&ecirc;n sản xuất thuốc th&uacute; y v&agrave; chất xử l&yacute; nước trong m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trồng thủy sản k&iacute;nh ch&agrave;o!hiện b&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều sản phẩm lợi thế gi&aacute; cả cạnh tranh chất lượng tốt như zeolite,granular zeo.daimetin,dolomite......những sản phẩm của c&ocirc;ng ty đảm bảo độ an to&agrave;n cao,kh&ocirc;ng chứ h&oacute;a chất độc hại theo quyết định của bộ thủy sản,hiện tại c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng ngừng mở rộng thị trường ở c&aacute;c tỉnh miền nam,c&ocirc;ng ty muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c đại l&yacute; gắp cả nước.c&ocirc;ng ty l&agrave;m ăn dựa tr&ecirc;n phương ch&acirc;m uy t&iacute;n chất lượng hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i,c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển,</p><p>Hiện c&aacute;c mặt h&agrave;ng xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản rất tr&ocirc;i nổi,l&agrave;m b&agrave; con hoan mang,c&aacute;c sản phẩm xuất xứ nước ngo&agrave;i gi&aacute; cả cao,trong khi đ&oacute; trong&nbsp; khi đ&oacute;&nbsp; doanh nghiệp kim phước đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nổ lực nghi&ecirc;n cứu đưa ra thị&nbsp; trường những sản phẩm c&oacute; chất lượng.</p><p>&nbsp;</p><p>Rất mong được hợp t&aacute;c ;l&agrave;m ăn với qu&yacute; c&ocirc;ng ty</p><p>&nbsp;</p>
 

Quảng cáo

Top