nấm bệnh cây trồng

  • Thread starter vdda2912
  • Ngày gửi
Nấm Bệnh
FusariumPhytophthora palmivora


pythium


Rhizoctonia


sclerotiniasclerotiorum


sclerotiumrolfsii.png


tuyến trùng


verticillium


vi khuẩn


Virus


1. Phương thức xâm nhập vào cây
Sclerotinia, Sclerotium và các nấm hoặc vi khuẩn gây héo-->Lây bệnh vào thân cây
Septoria, Colletotrichum -->Lây bệnh lên lá (trong điều kiện để ẩm)
Pythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia -->Lây bệnh vào đất theo dạng hỗn hợp
Sclerotium, Rhizoctonia -->Lây bệnh vào đất theo dạng lớp mỏng
Héo vi khuẩn và Fusarium -->Dịch bào tử (có hoặc không gây vết thương cơ giới)
---------------
Các đặc tính của các tác nhân gây bệnh phổ biến tồn tại trong đất
1 -Tác nhân gây bệnh: Pythium speciesa; P. phanidermatuma; P. myriotiluma,P. spinosuma
-Bệnh: Chết cây con, thối rễ con, thối rễ
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Bào tử trong đất
-Nhận xét: Du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới
2 -Tác nhân gây bệnh: Phytophthora palmivora
-Bệnh: Nhiều bệnh ở rễ, thân, lá và quả của cây trồng lâu năm
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Bào tử hậu, sợi nấm trong tàn dư cây bệnh và có thể cả bào tử trứng trong đất
-Nhận xét: Du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới
3 -Tác nhân gây bệnh: Phytophthora capsicia
-Bệnh: Thối gốc (héo nhanh) hồ iêu, thối rễ ớt và các bệnh khác
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Bào tử hậu, sợi nấm trong tàn dư cây bệnh trên ruộng và có thể cả bào tử trứng trong đất
-Nhận xét: Du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới
4 -Tác nhân gây bệnh: Phytophthora nicotianaea
-Bệnh: Thối nõn dứa và các bệnh khác
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Bào tử hậu, sợi nấm trong tàn dư cây bệnh và có thể cả bào tử trứng trong đất
-Nhận xét: Bào tử hậu trong đất, du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới
5 -Tác nhân gây bệnh: Fusarium oxysporum,f. sp. lycopersicia, f. sp. pisia, f. sp. cubensea
-Bệnh: Héo Fusarium
-Phổ k.chủ: Cà chua,Đậu hà lan, chuối
-Tồn tại: Bào tử hậu trong đất, xâm nhiễm cả rễ cây không phải là ký chủ
-Nhận xét: Mạch dẫn hóa nâu
6 -Tác nhân gây bệnh: Sclerotinia sclerotiorum
-Bệnh: Thối thân và quả
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Hạch nấm lớn, màu đen trong đất
-Nhận xét: Hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng
7 -Tác nhân gây bệnh: Sclerotium rolfsii
-Bệnh: Thối gốc thân
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Hạch nấm tròn, nhỏ, màu nâu trong đất
-Nhận xét: Hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng
8 -Tác nhân gây bệnh: Rhizoctonia sp.
-Bệnh: Chết cây con, thối rễ và thân
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Hạch nấm hoặc sợi nấm điển hình trên tàn dư cây bệnh trong đất
-Nhận xét: Hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán cho một số loài trên đồng ruộng; sợi nấm phân nhánh vuông góc trong mẫu cấy trên môi trường
9 -Tác nhân gây bệnh: Sclerotium rolfsii
-Bệnh: Thối gốc thân
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Hạch nấm tròn, nhỏ, màu nâu trong đất
-Nhận xét: Hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng
10 -Tác nhân gây bệnh: Verticillium albo-Atruma, Verticillium dahliaea
-Bệnh: Héo Verticillium
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Sợi nấm trong tàn dư cây bệnh hoặc Hạch nấm cực nhỏ trong đất, sợi nấm trong tàn dư cây bệnh (Verticillium dahliaea)
-Nhận xét: Mạch dẫn hóa nâu
11 -Tác nhân gây bệnh: Ralstonia solanacearuma
-Bệnh: Héo vi khuẩn
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Vi khuẩn trong đất, tàn dư cây bệnh và vật liệu nhân giống
-Nhận xét: Thân hóa nâu và dịch khuẩn là những đặc tính chẩn đoán trên đồng ruộng
12 -Tác nhân gây bệnh: Meloidogyne
-Bệnh: Tuyến trùng nốt sưng
-Phổ k.chủ: rộng
-Tồn tại: Tuyến trùng ngủ nghỉ trong đất
-Nhận xét: Tuyến trùng cái sống trong nốt sưng rễ - một đặc tính chẩn đoán
13 -Tác nhân gây bệnh: Tuyến trùng gây loét rễ
-Bệnh: Gây vết bệnh trên rễ và làm cây còi cọc
-Phổ k.chủ: Rộng
-Tồn tại: Tuyến trùng ngủ nghỉ trong đất
-Nhận xét: Có thể nhìn thấy các vết loét trên rễ bằng kính lúp cầm tay
14 -Tác nhân gây bệnh: Plasmodiophora brassicae
-Bệnh: Sưng rễ cây thuộc họ thập tự
-Phổ k.chủ: Brassica Và Raphanus
-Tồn tại: Bào tử ở dạng bảo tồn trong đất
-Nhận xét: Các triệu chứng sưng rễ có thể chẩn đoán được trên đồng ruộng; thêm vôi vào đất để phòng trừ
 Last edited:
C

chauminh

Lữ khách
nấm bệnh trên cây trồng

Trên cây trồng muốn xác định được đó là bệnh gì là một việc vô cùng khó dễ lẫn lộn giữa bệnh này với bệnh khác dẫn đến việc dùng thuốc không đúng ảnh hưởng đến việc trừ bệnh và kinh tế. Ngoài ra, khi trồng cây chúng ta nên phòng bệnh là chính chứ khi để vết bệnh xuất hiện là lúc đó là tương đối muộn rồi nếu có chữa bệnh cho cây cũng ảnh hưởng ít nhiều đến năng suất và phẩm chất.

Ở trang web baovecaytrong.com có mục tra cứu bằng hình ảnh rất tiện dụng trong việc xác định bệnh cho một số cây trồng các bạn nên vào đó nghiên cứu nhé.
 

Quảng cáoTop