NAM DINH BAN THO GIONG TANG TRONG NHANH

  • Thread starter tranhuong_nd87
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tranhuong_nd87

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tranhuong_nd87
- Địa chỉ: nam dinh
- Tel, Fax: 03503965057 ::: FaX 01235877267
- email: tranhuong_nd87@yahoo.com
================================

<h6 align="center"><font size="3">TRANG TRAI ANH TINH CHUYEN CUNG CAP GIONG THO : NEWZELAND VA CALIFORNIA </font></h6><p align="left">+<font size="2">MOT SO CHI TIEU VA KI THUAT CUA GIONG THO : </font></p><p align="left"><font size="2">-khoi luong truong thanh tu : 5,5 - 6kg </font></p><p align="left"><font size="2">-so lua/cai/nam trung binh tu : 6 - 7lua </font></p><p align="left"><font size="2">-so con/lua/ trung binh tu : 6 - 8con </font></p><p align="left"><font size="2">-khoi luong ban thit sau 2 thang tu : 2.4 - 2,8kg</font></p><p align="left"><font size="2">+GIA THO GIONG BAN TAI TRAI CO KHOI LUONG TU : 2,0 2.5kg : </font></p><p align="left"><font size="2">-tho newzenland : 75 000d/1kg</font></p><p align="left"><font size="2">-tho california : 75 000d/1kg</font></p><p align="left"><font size="2">-tho thit : 55 000d/1kg</font></p><p align="left"><font size="2">+</font><font size="3"><strong>MOI CHI THIET XIN LIEN HE : TRAI THO ANH TINH - D/C : YEN NHAN - Y YEN - NAM DINH : DT : 03503965057 HOAC 01235877267</strong></font></p><p align="center"><em><font size="2"><strong>KINH CHUC BA CON CHAN NUOI THANH CONG ? </strong></font></em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top