Nấm đùi gà của Hàn Quốc (nấm sò vua, nấm hào lớn)

  • Thread starter moonfall
  • Ngày gửi
M

moonfall

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại diện của c&ocirc;ng ty H&agrave;n Quốc tại Việt Nam. Chuy&ecirc;n sản xuất nấm đ&ugrave;i g&agrave;, hay c&ograve;n gọi l&agrave; nấm s&ograve; vua, nấm h&agrave;o lớn.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n sản phẩm với số lượng lớn tại TP. HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 093 216 2308 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nam
- Địa chỉ: Nguyen Thi Minh Khai
- Điện thoại: 093 216 2308 - Fax:
- email: marketing@bi2vi.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx