Nghệ thuật sân vườn hiện đại

thietbihoinuoc

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty Thiêt Bị Hơi & Nước Vạn Vinh
- Địa chỉ: 44 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1
- Tel, Fax: ::: FaX 39152328
- email: vanvinhcompany@gmail.com
================================

<p><span style="font-size: medium">Với nhịp sống x&atilde; hội c&agrave;ng bận rộn, để tinh thần được thư gi&atilde;n l&agrave; điều rất cần thiết. Một g&oacute;c xanh trong vườn hoa l&agrave; nơi thư gi&atilde;n tuyệt vời sau những khoảng thời gian l&agrave;m việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhưng thời gian nghỉ ngơi &ndash; hồi phục sức khỏe sau giờ l&agrave;m việc khiến bạn kh&ocirc;ng thể d&agrave;nh nhiều thời gian c&ograve;n lại để chăm s&oacute;c cho g&oacute;c vườn của m&igrave;nh. Nhưng kể từ nay, một giải ph&aacute;p rất tiện lợi gi&uacute;p bạn thực hiện c&ocirc;ng việc tưới vườn nhanh ch&oacute;ng, tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; nhất l&agrave; ti&ecirc;u hao &iacute;t hơn 50% lượng nước so với tự m&igrave;nh l&agrave;m.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/tuoivuon09-577295.jpg" /></p> <p style="text-align: center"><br /> <span style="font-size: medium">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số hệ thống tưới tự động phổ biến:<br /> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: medium">1.</span></span></strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: medium"> </span></span><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff6600"><u><strong>Tưới nhỏ giọt:</strong></u></span> l&agrave; phương ph&aacute;p l&agrave;m tối thiểu sử dụng nước bằng c&aacute;ch cho ph&eacute;p nước nhỏ giọt từ từ v&agrave;o gốc rễ của c&acirc;y, hoặc l&ecirc;n bề mặt đất hoặc trực tiếp v&agrave;o v&ugrave;ng gốc, th&ocirc;ng qua một mạng van, ống v&agrave; đầu phun. Hệ thống tưới nhỏ giọt ngầm c&oacute; thể sử dụng vĩnh viễn hoặc tạm thời ch&ocirc;n đường ống dẫn tại một v&agrave;i vị tr&iacute; hoặc dưới c&aacute;c gốc c&acirc;y.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; <img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/up7-069578.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-size: medium">2. </span><u><span style="font-size: medium">Tưới popup (ngầm)</span></u></strong></span><span style="font-size: medium">: l&agrave; phương ph&aacute;p tưới bằng c&aacute;ch ch&ocirc;n <a href="http://thietbihoinuoc.com/?fff=danhsach&amp;c=6&amp;s=32"><span style="color: #0000ff"><u><strong>v&ograve;i phun</strong></u></span></a> ngầm dưới đất khoảng 2-3 tấc, do đ&oacute; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến cảnh quan. Khi mở van nước, đầu phun sẽ tự động nh&ocirc; l&ecirc;n để tưới cỏ.</span> <span style="font-size: medium">Đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p tưới kh&aacute; tiện dụng, thường được sử dụng cho những khu vực rộng lớn.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; <img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/up2-011511.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium">Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; rất nhiều dạng tưới kh&aacute;c phụ thuộc v&agrave;o kết cấu của <span style="color: #0000ff"><a href="http://thietbihoinuoc.com/?fff=danhsach&amp;c=6&amp;s=32"><u><strong>v&ograve;i phun</strong></u></a></span> như:<br /> </span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: medium">3.</span></span></strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: medium"> <u><strong>Phun 4 tia</strong></u></span></span><span style="font-size: medium">: với thiết kế 4 đầu phun v&agrave; khả năng xoay tr&ograve;n 360 gi&uacute;p tưới nước ở diện t&iacute;ch xung quanh</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp; <img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/up4-083861.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-size: medium">4. <u>Phun đu&ocirc;i phượng</u>:</span></strong></span><span style="font-size: medium"> với thiết kế dạng nhiều tia, v&ograve;i phun c&oacute; thể tưới với h&igrave;nh d&aacute;ng của chiếc đu&ocirc;i phượng. </span></p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; <img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/up3-050486.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-size: medium">5. </span></strong></span><span style="color: #ff6600"><u><strong><span style="font-size: medium">Phun xoay 360</span></strong></u></span><span style="font-size: medium">: với những lỗ nhỏ được thiết kế xung quanh đầu phun gi&uacute;p tưới ra th&agrave;nh nhiều tia v&agrave; tự c&oacute; thể xoay tr&ograve;n 360</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; <img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/up6-165146.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: medium">6. </span><u><span style="font-size: medium">Phun thẳng</span></u></span></strong><span style="font-size: medium">: chỉ phun thẳng một tia nước với lực đẩy mạnh v&agrave; xa, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; thể tự xoay tr&ograve;n khi tưới</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp; <img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/up5-122078.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium">B&ecirc;n cạnh một hệ thống phun đẹp th&igrave; nguồn nước cấp từ <a href="http://thietbihoinuoc.com/?fff=danhsach&amp;c=8"><span style="color: #0000ff"><u><strong>m&aacute;y bơm</strong></u></span></a> cũng hết sức quan trọng. Sử dụng <a href="http://thietbihoinuoc.com/?fff=danhsach&amp;c=8"><span style="color: #0000ff"><u><strong>m&aacute;y bơm</strong></u></span></a> c&oacute; c&ocirc;ng suất hợp l&yacute; sẽ gi&uacute;p cho hệ thống tưới hoạt động ổn định hơn.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img border="0" align="middle" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090828/thietbihoinuoc/source/pump-049171.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium">Tham khảo th&ecirc;m về </span><a href="http://blog.timnhanh.com/thietbihoinuoc/comment/may-bom-tang-ap-ban-dong-hanh-cua-moi-gia-dinh.35CA16C0.html"><span style="color: #0000ff"><u><strong><span style="font-size: medium">một số loại m&aacute;y bơm</span></strong></u></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <br /> <p><font size="3"><span style="font-size: 13px" class="Apple-style-span"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="color: #99cc00"><em><strong><span style="font-family: Arial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></em></span></span></p> </span></font></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;<font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="text-align: left"><img border="0" align="left" style="width: 150px; height: 150px" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090804/thietbihoinuoc/origin/avatar2-119582.jpg" /><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">Cty TNHH Thiết Bị Hơi &amp; Nước VẠN VINH</span></strong></span></span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 44 K&yacute; Con, P.Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM&nbsp; -&nbsp; <img border="0" alt="Bản đồ đường đi" src="http://www.thietbihoinuoc.com/images/notice.gif" />&nbsp; <a target="_blank" title="Hướng dẫn đường đi" href="http://www.thietbihoinuoc.com/images/bando.jpg"><strong>BẢN ĐỒ</strong></a></span></span><br /> <span style="font-family: Arial"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><font size="2"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial">(08) 3821.5237</span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp; <span style="font-weight: bold">-&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: Arial"> </span></strong></span><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial"><span style="color: #ff6600">2211.8238</span></span></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: red">&nbsp; </span></span><span style="font-size: medium"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">|</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span><span style="color: #66cc00"><span style="color: #66cc00"><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial">(08) 3915.2328</span></strong></span></span></span></font><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /> &nbsp; </span></strong></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Email:</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:vanvinhcompany@yahoo.com"><span style="font-size: small">vanvinhcompany@yahoo.com</span></a></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><span class="Apple-converted-space">&nbsp; |&nbsp;</span><span class="Apple-converted-space"> </span></span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:vanvinhcompany@gmail.com"><span style="font-size: small">vanvinhcompany@gmail.com</span></a></span></span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Web&nbsp; :<span class="Apple-converted-space"> </span></span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.thietbihoinuoc.com/"><span style="font-size: small">www.ThietBiHoiNuoc.com</span></a></span></span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><font size="2"><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Blog&nbsp; : <a href="http://www.yume.vn/thietbihoinuoc">www.yume.vn/thietbihoinuoc</a></span></span></span></font><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /> &nbsp; </span></strong></span></span><font size="2"><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Chat&nbsp; : <a href="http://agriviet.com/ymsgr:sendIM?thietbihoinuoc&amp;m=Xin%20chao,%20toi%20den%20tu%20ThietBiHoiNuoc.com"><img border="0" title="Diệp Quốc Thắng" alt="Sale Marketing 1" src="http://opi.yahoo.com/online?u=thietbihoinuoc&amp;m=g&amp;t=1&amp;l=us" /></a> <a href="http://agriviet.com/ymsgr:sendIM?vanvinhcompany&amp;m=Xin%20chao,%20toi%20den%20tu%20ThietBiHoiNuoc.com"> <img border="0" title="Diệp Quốc Mạnh" alt="Sale Marketing 2" src="http://opi.yahoo.com/online?u=vanvinhcompany&amp;m=g&amp;t=1&amp;l=us" /></a> <a href="http://agriviet.com/ymsgr:sendIM?coolfeeling2006&amp;m=Xin%20chao,%20toi%20den%20tu%20ThietBiHoiNuoc.com"><img border="0" title="Huỳnh Thế Dương" alt="Consultant" src="http://opi.yahoo.com/online?u=coolfeeling2006&amp;m=g&amp;t=1&amp;l=us" /></a> </span></span></span></font><br /> &nbsp;&nbsp; <span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Chi Nh&aacute;nh: <strong>180 Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh</strong>, Q.1, HCM </span></span>&nbsp; |&nbsp; <strong><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">48 K&yacute; Con</span></span></strong><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">, Q.1, HCM</span></span></p>
 
Back
Top