Nghệ thuật sân vườn hiện đại

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Vạn Vinh
- Địa chỉ: 44 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Tel, Fax: 08.3821.5237/ 08.2211.8238 FaX 08.3915.2328
- email: vanvinhcompany@gmail.com
================================

<p> <!--{12487648114190}--><!--{12487648114191}--><!--{12487648114192}--><!--{12487648114193}--><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial">Đ&acirc;u cần phải về một v&ugrave;ng qu&ecirc; n&agrave;o đ&oacute; hay l&aacute;i xe ra tận ngoại &ocirc; mới t&igrave;m hưởng được một kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh, m&agrave; ngay giữa l&ograve;ng phố thị huy&ecirc;n n&aacute;o h&ocirc;m nay, bạn vẫn c&oacute; thể tạo cho m&igrave;nh một s&acirc;n vườn hiện đại, l&yacute; tưởng theo đ&uacute;ng ước mơ v&agrave; sở th&iacute;ch.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial"><br /> Với c&aacute;c chất liệu x&acirc;y dựng sẵn c&oacute; c&ugrave;ng với nhiều loại c&acirc;y v&agrave; hoa, b&agrave;n tay t&agrave;i hoa của c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m vườn chuy&ecirc;n nghiệp sẽ dễ d&agrave;ng dựng l&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian h&agrave;i ho&agrave;, thanh tho&aacute;t. Kết hợp với hệ thống phun sương </span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial">l&agrave;m m&aacute;t sẽ tạo n&ecirc;n hiệu ứng sương kh&oacute;i phi&ecirc;u l&atilde;ng như chốn bồng lai&hellip;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"><!--{12487648114194}--><!--{12487648114195}--><!--{12487648114196}--><!--{12487648114197}--><!--{12487648114198}--><img height="200" border="0" width="267" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090409/thietbihoinuoc/source/12392469185845_yume_photo.jpg" /><img height="200" border="0" width="267" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090309/thietbihoinuoc/source/12365896691523_yume_photo.jpg" /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><img height="133" border="0" width="500" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090504/thietbihoinuoc/source/12414194174327_yume_photo.jpg" /></span><br /> </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"><!--{12487648114199}--><!--{124876481141910}--><!--{124876481141911}--><br /> </span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial">Tham khảo chi tiết th&ecirc;m về bộ </span></span><a href="http://blog.timnhanh.com/thietbihoinuoc/comment/phun-suong-lam-mat-giai-phap-cho-mua-he.35AC30AA.html"><em><span style="font-size: medium"><u><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: Arial">Phun sương l&agrave;m m&aacute;t s&acirc;n vườn</span></strong></span></u></span></em></a><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial"><br /> Những n&eacute;t s&aacute;ng tạo độc đ&aacute;o của con người đan xen trong c&acirc;y l&aacute;, hoa cỏ, đ&aacute;, sỏi..... tạo n&ecirc;n một khung cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hữu t&igrave;nh, được thiết kế mỹ thuật như l&uacute;c n&agrave;o cũng sẵn s&agrave;ng chờ đ&oacute;n để giải toả những căng thẳng của bạn. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; một khu&ocirc;n vi&ecirc;n xinh xắn, tao nh&atilde; d&agrave;nh cho những buổi họp mặt người th&acirc;n nhưng đồng thời cũng sẽ l&agrave; một khung trời ri&ecirc;ng biệt để bạn t&igrave;m đến những giờ ph&uacute;t thanh thản, y&ecirc;n b&igrave;nh.</span></span><span style="font-family: Arial"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"><br /> </span><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #ff6600"><strong>Khu vườn kh&ocirc;ng cỏ:</strong></span></span></span><span style="font-family: Arial"><strong><br /> </strong></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial">B&atilde;i cỏ tạo cảnh quan đẹp nhưng phải mất nhiều c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, giữ g&igrave;n v&agrave; tốn nhiều thời gian. Đặc biệt ở những khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c hay th&agrave;nh phố lớn. Đ&ocirc;i khi bạn muốn thay đổi cho cảnh quan kh&aacute;c đi, muốn t&igrave;m c&aacute;ch tận dụng hết c&aacute;c khoảng kh&ocirc;ng gian nhưng việc trồng cỏ kh&oacute; thực hiện v&igrave; thiếu &aacute;nh s&aacute;ng, thiếu đất trồng hay khi bạn kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều kinh ph&iacute;, thời gian để bảo tr&igrave; b&atilde;i cỏ. C&oacute; nhiều giải ph&aacute;p đa dạng để giải đ&aacute;p v&agrave; thực hiện - c&aacute;c giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo những khu vườn kh&ocirc;ng nhất thiết phải c&oacute; b&atilde;i cỏ, với nhiều chất liệu phong ph&uacute; như: đ&aacute;, gạch, sỏi, nước, khu đất, c&acirc;y kiểng, chậu hoa, xếp th&agrave;nh c&aacute;c tầng lớp như bậc thang, nghệ thuật chạm khắc, trang tr&iacute; tường. </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"> <br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial">Nhưng thời gian cộng với yếu tố thời tiết sẽ l&agrave;m cho s&acirc;n vườn của bạn c&oacute; nhiều rong r&ecirc;u v&agrave; ố bẩn, để giải quyết vấn đề nhanh ch&oacute;ng đ&oacute; th&igrave; chỉ cần sử dụng m&aacute;y xịt rửa &aacute;p lực, nhanh ch&oacute;ng &ldquo;bắn tung mọi vết bẩn&rdquo; m&agrave; kh&ocirc;ng ph&iacute; nhiều thời gian của bạn.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"><br /> <!--{124876481141912}--><!--{124876481141913}--><img height="190" border="0" width="190" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090309/thietbihoinuoc/source/12365894008156_yume_photo.jpg" /><img height="190" border="0" width="190" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090309/thietbihoinuoc/source/1236589394929_yume_photo.jpg" /><img height="190" border="0" width="190" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090309/thietbihoinuoc/source/12365893802694_yume_photo.jpg" /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090627/thietbihoinuoc/source/pw1300-2-384956.jpg" /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"><br /> </span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial">Tham khảo chi tiết th&ecirc;m về </span></span><a href="http://blog.timnhanh.com/thietbihoinuoc/comment/may-xit-rua-pw1350-re-hon-ma-van-manh-me.35C5A9C6.html"><em><span style="font-size: large"><u><strong><span style="font-family: Arial">M&aacute;y xịt rửa Black &amp; Decker PW1350</span></strong></u></span></em></a></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #99cc00"><em><br /> </em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="color: #99cc00"><em><strong><span style="font-family: Arial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></em></span></span><span style="font-size: medium"><br /> </span><span style="font-size: medium"><font face="Times New Roman"><img border="0" class="inlineimg" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" class="inlineimg" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" class="inlineimg" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font></span><br /> </p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: #3366ff">Cty TNHH Thiết Bị Hơi &amp; Nước VẠN VINH</span></strong></span></span><strong><span style="font-size: 13.5pt"><br /> </span></strong><span style="font-size: larger"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 44 K&yacute; Con, P.Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1</span></span><br /> <span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">CH1&nbsp;&nbsp; : 180 Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, P. Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span><br /> <span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">CH2&nbsp;&nbsp; : 48 K&yacute; Con, P. Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span><strong><span style="font-family: Arial"><br /> </span></strong><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial"> </span></strong></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #ff6600">(08) 3821.5237</span></strong><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;hoặc</span></span><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;<span style="color: #ff6600">2211.8238</span></span></strong><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">/ Fax: </span></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #ff9900">(08) 3915.2328</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><br /> </span></strong><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Email :</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a href="mailto:vanvinhcompany@yahoo.com"><span style="font-size: larger">vanvinhcompany@yahoo.com</span></a></span></span><span style="font-size: larger"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"> / </span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a href="mailto:vanvinhcompany@gmail.com"><span style="font-size: larger">vanvinhcompany@gmail.com</span></a></span></span><span style="font-size: larger"><br /> <span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Web&nbsp; : </span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a href="http://www.thietbihoinuoc.com/"><span style="font-size: larger">www.ThietBiHoiNuoc.com</span></a></span></span><span style="font-size: larger"><br /> <span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Blog &nbsp; : <a href="http://www.yume.vn/thietbihoinuoc">www.yume.vn/thietbihoinuoc</a></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>&nbsp;<img border="0" class="FCK__InputHidden" src="http://blog.timnhanh.com/js/fck/editor/images/spacer.gif" /><img border="0" class="FCK__InputHidden" src="http://blog.timnhanh.com/js/fck/editor/images/spacer.gif" /><p>&nbsp;</p><!--Session data-->
 
Back
Top