Nhà cung cấp hàng đầu giống lan mokara

  • Thread starter TranNam
  • Ngày gửi
T

TranNam

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN PhonglanNguyenThanh
- Địa chỉ: 120/908E Nguyễn Văn Công F3 Gò Vấp
- Tel, Fax: 38959116 ::: FaX 0839968808
- email: swat_co@yahoo.com
================================

<strong><font size="3">_Doanh nghiệp:DNTNPhongLanNguyenThanh<br /></font></strong><strong><font size="3">_T&ecirc;n: Trần Quốc Nam<br /></font></strong>_<strong><font size="3">Đia chỉ :80/8 L&ecirc; Văn Thọ ,F8,Quận G&ograve; Vấp</font></strong><br />_<strong><font size="3">Tell:</font></strong> <strong>01224990243</strong><br />_<strong>Website: phonglannguyenthanh.com<br /></strong><strong><span /></strong><strong>*Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ Phong Lan giống từ Th&aacute;i Lan...hiện tại c&oacute; những loại rất được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chu&ocirc;ng như: mokara trắng hồng..., mokara v&agrave;ng sjc...v..v...v&agrave; c&ograve;n rất nhiều giống lan kh&aacute;c được nhập từ Th&aacute;i...<br /></strong><br /><strong><font size="3">*Trắng hồng: size 25-30cm gi&aacute; 57000<br /></font></strong><strong><font size="3">*SJC: size 18-22cm gia 57000</font></strong><br /><strong><font size="3">*mr-09(đỏ):size 30-40cm gi&aacute; 42000</font></strong><br /><strong><font size="3">*m.blue:size 30-40cm gi&aacute; 42000</font></strong><br /><br /><strong><font size="3">*mokara trắng điểm bi hồng :size 25-35cm gi&aacute; 45000</font></strong><br /><strong><font size="3">*mokara v&agrave;ng chanh :size 35-42cm đẹp lớn gi&aacute; 52000(hiện v&agrave;nh chanh c&ocirc;ng ty em l&agrave; đẹp nhất)</font></strong><br />*<strong><font size="3">ng&ograve;ai ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại lan bất hữu như l&agrave; cua năm 2009 :</font></strong><br /><strong><font size="3">*m.luenberger gold :size tu 30-35cm gia la 47000đặc điểm l&agrave; c&agrave;nh hoa c&oacute; ph&acirc;n chi ,c&agrave;nh dầy ,c&agrave;nh thẳng , b&ocirc;ng l&acirc;u t&agrave;n </font></strong><br /><strong><font size="3">*luen new(m.lu):size từ 30-40cm gi&aacute; 49000 l&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng ua chuộng của ch&acirc;u &acirc;u <br /></font></strong><strong><font size="3">*kenney t&iacute;m :size 25-35cm gi&aacute; l&agrave; 44000 thường th&igrave; kenney cũ c&oacute; KHUYẾT l&agrave; c&aacute;nh hoa c&oacute; tật, nhưng m&agrave;u của c&ocirc;ng ty năm 2009 c&aacute;nh kh&ocirc;ng c&oacute; tật </font></strong><br /><strong><font size="3">*m.kuchilong(m.ku):size 30-35cm gi&aacute; l&agrave; 42000 </font></strong><br /><strong><font size="3">*</font></strong><strong>Hiện tại m&igrave;nh c&oacute; nhiều loại lan mới... gi&aacute; kh&aacute; hấp dẫn v&agrave; rẻ bất ngờ...loại giống f1 tốt nhất hiện nay. Với h&agrave;ng nhập to&agrave;n bộ từ Th&aacute;i, l&aacute; thẳng ko bị khuyết điểm, h&agrave;ng đảm bảo đẹp...v&agrave; chỉ c&oacute; tại Việt Nam. Gi&aacute; cả kh&aacute; cạnh tranh v&agrave; rẻ bất ngờ của năm 2010.</strong><strong><br /></strong><p><font size="3"><strong>*ng&ograve;ai ra c&ograve;n tư vấn &amp; hỗtrợ c&aacute;ch trồng kỹ thuật mới nếu ai c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng th&igrave; ĐIỆNTHOẠI cho m&igrave;nh </strong>0122499024 để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết.<strong> </strong></font></p>
 

Quảng cáo

Top