Nhận thiết kế, bảo trì hồ Thủy sinh

  • Thread starter Minh Nhật
  • Ngày gửi
M

Minh Nhật

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Nhật
- Địa chỉ: 7/6B. Quang trung. Phường 14. Gò Vấp
- Tel, Fax: 0907070380 ::: FaX
- email: mnbass@yahoo.com
================================

<p><font size="3">&nbsp;&nbsp; <font color="#000099"><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang nhận thiết kế v&agrave; chăm s&oacute;c hồ Thủy Sinh (TS) cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tại tư gia hoặc c&ocirc;ng ty ở TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y TS, ph&acirc;n nền v&agrave; c&aacute;c phụ liệu d&ugrave;ng cho việc thiết kế hồ TS.</em></strong></font></font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp; <font color="#000099">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu về TS xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số ĐT</font>: <strong><font color="#ff0000">090.7070380</font></strong>. <font color="#000099">Hoặc E-mail</font>: <strong><font color="#ff0000">mnbass@yahoo.com</font></strong><br /></font></p>
 


up phụ chủ topic này, mình bên thiết kế thi công bể cá, bể thủy sinh, bể treo tường, bể nghệ thuật, có gì 2 bên hợp tác nhé
Bill Nguyễn
 


Back
Top