Nhận thiết kế chế tạo máy móc cơ khí

  • Thread starter Thomasdinhodim
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dangvandinh1
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0902666802 ::: FaX
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<!-- google_ad_section_start(name=body) --> <div id="description-text"> <p>Ch&agrave;o c&aacute;c chủ doanh nghiệp/cơ sở sản xuất</p> <p>T&ocirc;i t&ecirc;n l&agrave; Định, tốt nghiệp DHSPKT tphcm, chuy&ecirc;n ngh&agrave;nhh chế tạo m&aacute;y ,hiện đang l&agrave;m việc tại vũng t&agrave;u,</p> <p>Với kinh nghiệm l&agrave;m việc về thiết kế chi tiết m&aacute;y bằng Autocad ,inventor va Catia software. hiện t&ocirc;i muốn được cộng t&aacute;c part time với qu&iacute; vị hoặc nhận thiết kế chi tiết m&aacute;y theo đơn đặt h&agrave;ng của qu&iacute; vị,chuy&ecirc;n tạo d&aacute;ng 3D c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp ,nội thất b&agrave;n,ghế....</p> <p>Thiết kế ,chế tạo c&aacute;c m&aacute;y c&ocirc;ng cụ sử dụng trong n&ocirc;ng nghiệp,x&acirc;y dựng,c&ocirc;ng nghiệp....bao từ A đến Z,</p> <p>.tr&ecirc;n phạm vi tphcm v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</p> <p>ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mang đến cho qu&iacute; vị những giải ph&aacute;p thiết thực, hiệu quả trong việc thiết kế, chế tạo.</p> <p>với kinh nghiệm nhiều năm l&agrave;m thiết kế ,c hế tạo ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng sẽ đ&aacute;p ứng được mọi y&ecirc;u cầu của qu&iacute; vị</p> <p>Rất mong được hợp t&aacute;c.</p> <p>mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p> <p>Đặng Văn Định<br /> email:&nbsp; dangvandinh1@yahoo.com.vn<br /> Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0902666802</p> <p>Ch&agrave;o tr&acirc;n trọng v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</p> </div>
 

Quảng cáoTop