Nhiệt kế đo nhiệt độ,độ ẩm-lò ấp trứng,giống cây trồng,thủy hải sản,kho vật tư Nông,Lâm,Ngư,Nghiệp

  • Thread starter contrang
  • Ngày gửi
C

contrang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Đức
- Địa chỉ: 289(lầu 1) hồng bàng,p11,q5,HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ducvanco@hcm.vnn.vn
================================

<font size="3">Đức V&acirc;n <font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệ<font face="Lucida Sans Unicode">t k</font>ế<font face="Lucida Sans Unicode"> đo nhi</font>ệ<font face="Lucida Sans Unicode">t đ</font>ộ<font face="Lucida Sans Unicode">,đ</font>ộ<font face="Lucida Sans Unicode"> </font>ẩ<font face="Lucida Sans Unicode">m ( nhi</font>ệt kế,ẩm kế )<br /></font><font size="3"><font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệ<font face="Lucida Sans Unicode">t k</font>ế<font face="Lucida Sans Unicode"> que thăm k</font>ỹ<font face="Lucida Sans Unicode"> thu</font>ậ<font face="Lucida Sans Unicode">t s</font>ố<font face="Lucida Sans Unicode"> Đ</font>ầ<font face="Lucida Sans Unicode">u d&ograve; c</font>ả<font face="Lucida Sans Unicode">m bi</font>ế<font face="Lucida Sans Unicode">n <br /></font></font><font size="3"><br /></font><p><font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệ<font face="Lucida Sans Unicode">t k</font>ế<font face="Lucida Sans Unicode"> treo tư</font>ờ<font face="Lucida Sans Unicode">ng-</font></p><span /><font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệt kế c&oacute; đồng hồ treo tường-<font face="Lucida Sans Unicode"> </font><font face="Lucida Sans Unicode">kho,xư</font>ở<font face="Lucida Sans Unicode">ng may,d</font>ệ<font face="Lucida Sans Unicode">t,S</font>ả<font face="Lucida Sans Unicode">n Xu</font>ấ<font face="Lucida Sans Unicode">t&hellip;<br /></font><font size="3"><font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệt kế cho xe đ&ocirc;ng lạnh,xe bảo &ocirc;n,xe bảo quản thuốc,xe &ocirc;t&ocirc;,buồng lạnh,ph&ograve;ng m&aacute;y IT,tủ xấy,tủ phim,m&aacute;y ảnh,hầm,mỏ ,tủ thuốc,l&ograve; ấp trứng&hellip;<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><span />?XEM chi tiết sản phẩm tại web : <a href="http://www.ducvan.vn/"><font color="#0000ff">www.ducvan.vn</font></a> ; <a href="http://www.maycaorau.com.vn/"><font color="#0000ff">http://www.maycaorau.com.vn</font></a> ;<font face="Lucida Sans Unicode"> </font><a href="http://www.trothinh-caorau.com/"><font color="#0000ff">http://www.trothinh-caorau.com</font></a> <br /><span />?Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế l&ograve; nướng DV Oven n&agrave;y:<font face="Lucida Sans Unicode"> </font><a href="http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7"><font color="#0000ff">http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7</font></a> <br />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế m&agrave;n h&igrave;nh số n&agrave;y: <a href="http://www.trothinh-caorau.com/vi/sanpham.php?m=7"><font color="#0000ff">http://www.trothinh-caorau.com/vi/sanpham.php?m=7</font></a> <br /><span />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế diện tử kỹ thuật số đầu d&ograve; 900A(LCD) n&agrave;y:<font face="Lucida Sans Unicode" size="3"> </font><a href="http://ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7">http://ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7</a> <br />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế que thăm DVTP3001 n&agrave;y:<font face="Lucida Sans Unicode" size="3"> </font><a href="http://ducvan.vn/vi/ctsanpham.php?m=7&amp;idsp=205"><font color="#0000ff">http://ducvan.vn/vi/ctsanpham.php?m=7&amp;idsp=205</font></a> <br /><span />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Đồng hồ treo tường c&oacute; Nhiệt kế,ẩm kế DVTH3B :<font face="Lucida Sans Unicode" size="3"> </font><a href="http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7"><font color="#0000ff">http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7</font></a> <br />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế DVTH101 :<font face="Lucida Sans Unicode" size="3"> </font><a href="http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7"><font color="#0000ff">http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7</font></a><br />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế Sauna :<font face="Lucida Sans Unicode" size="3"> </font><a href="http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7"><font color="#0000ff">http://www.ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7</font></a><br /><span />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn <font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệt kế DVTH600b n&agrave;y<font face="Lucida Sans Unicode"> </font><a href="http://ducvan.vn/vi/ctsanpham.php?m=7&amp;idsp=320"><font color="#0000ff">http://ducvan.vn/vi/ctsanpham.php?m=7&amp;idsp=320</font></a> <br /><span />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn <font face="Lucida Sans Unicode">Nhi</font>ệt kế DVTH108 n&agrave;y&nbsp; <a href="http://ducvan.vn/vi/ctsanpham.php?m=7&amp;idsp=296"><font color="#0000ff">http://ducvan.vn/vi/ctsanpham.php?m=7&amp;idsp=296</font></a> <br />? Mời Click v&agrave;o đường dẫn Nhiệt kế đo tai Terumo EM30CP n&agrave;y<font face="Lucida Sans Unicode"> </font><a href="http://ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7">http://ducvan.vn/vi/sanpham.php?m=7</a> <br /><span />&nbsp;<br /><span />C&ocirc;ng năng <br />Đo nhiệt độ n&oacute;ng lạnh của chuy&ecirc;n ng&agrave;nh - tủ đ&ocirc;ng lạnh,c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng dữ liệu về th&iacute; nghiệm,vi sinh ,bảo quản giống,c&acirc;y trồng,n&ocirc;ng trại,vật nu&ocirc;i,l&ograve; ấp trứng &hellip; hay nhiệt lượng tại b&igrave;nh thủy,nồi hơi, l&ograve; sấy ,dầu s&ocirc;i,dầu ăn,đun nấu,chi&ecirc;n thực phẩm ( nh&agrave; h&agrave;ng đảm bảo an to&agrave;n kh&ocirc;ng biến đổi chất lượng thức ăn ,dầu trong nhiệt độ nhất định) v&agrave; c&aacute;c danh mục cần bảo quản kh&aacute;c (thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh , N&ocirc;ng, L&acirc;m,Ngư Nghiệp)<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Lucida Sans Unicode">H</font>ữu dụng cho nh&agrave; ở,bếp ăn Kh&aacute;ch sạn ,nh&agrave; trẻ,văn ph&ograve;ng,trường,trại,bệnh viện,nh&agrave; kho,chế biến,thu mua &nbsp;thủy hải sản,chăn nu&ocirc;i,ấp trứng,tủ hấp,h&uacute;t ẩm,phim,ảnh&hellip;Vật &nbsp;tư,may mặc,thuộc da&hellip;xe bao quan thuoc,xe dong lanh,nhiệt độ b&ecirc;t&ocirc;ng tươi<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">h&atilde;y lưu nhớ địa chỉ Đức V&acirc;n -DT : 08 - 38578850 <strong>Rất tiện lợi v&agrave; hữu &iacute;ch</strong> n&agrave;y l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; tiết kiệm tiền bạc v&agrave; thời gian cho ch&iacute;nh bạn khi cần đến<br /></font>?XEM chi tiết sản phẩm tại : <a href="http://www.ducvan.vn/"><font color="#0000ff">www.ducvan.vn</font></a> &nbsp;<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Đức V&acirc;n chỉ b&aacute;n h&agrave;ng thật của c&aacute;c h&atilde;ng c&oacute; uy t&iacute;n( kh&ocirc;ng b&aacute;n h&agrave;ng nh&aacute;i ,rởm hay k&eacute;m chất lượng )<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><span />Xin cảm ơn đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave;&nbsp; lưu nhớ địa chỉ Đức V&acirc;n 289(lầu 1) &nbsp;Hồng B&agrave;ng,P11,Q5,Tp HCM &ndash; nếu đi hướng S&agrave;i G&ograve;n xuống&nbsp; th&igrave; qua bệnh viện H&ugrave;ng Vương 50m , địa chỉ ở đối diện cổng Trường THCS Hồng B&agrave;ng ( tr&ecirc;n lầu si&ecirc;u thị m&aacute;y lọc nước <strong>CNC</strong> &ndash; kh&aacute;ch đi lối cầu thang b&ecirc;n h&ocirc;ng tr&aacute;i )<br /><font size="3">&nbsp;<br /></font><font size="3">(li&ecirc;n hệ qua Email : <a href="mailto:ducvanco1@vnn.vn"><font color="#0000ff">ducvanco1@vnn.vn</font></a>&nbsp; hoặc&nbsp; điện thoại 08-38578850 ,0903 863217 để biết th&ecirc;m chi tiết)<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">kh&aacute;ch ở&nbsp; tỉnh xa <strong>Giao dịch chuyển tiền tại : <br /></strong></font><font size="3">Ng&acirc;n h&agrave;ng : <strong>Việt Com Bank ( VCBank ) chi nh&aacute;nh Q5,Tp HCM<br /></strong></font><font size="3">Số TK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; <strong>05 11 00 3763 522</strong><br /></font><font size="3">Chủ TK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Trần Minh Đức</strong><br /></font><font size="3">( kh&aacute;ch sẽ nhận được h&agrave;ng trong v&ograve;ng 48h nếu ở Tỉnh Th&agrave;nh ,kh&ocirc;ng t&iacute;nh ng&agrave;y lễ)<br /></font><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><strong>Đức V&acirc;n</strong> <strong>lu&ocirc;n giữ uy t&iacute;n ở bất cứ đ&acirc;u</strong><br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><strong>H&atilde;y lưu địa chỉ </strong><strong>Đức V&acirc;n</strong><strong> cho người th&acirc;n<br /></strong></font><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">Rất tiện lợi v&agrave; hữu &iacute;ch<br /></font></strong><span /><a href="http://www.ducvan.vn/"><font color="#0000ff">www.ducvan.vn</font></a> <strong><br /></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong>