Nhím Giống Địa Chỉ Bán Nhim: Lào Cai Bán Nhím Giống .Nhím Thịt , Lợn Rừng Giống ,Lợn Rừng thịt

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Vinh
- Địa chỉ: lào Cai
- Tel, Fax: ::: FaX 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">K&iacute;nh Ch&agrave;o ba Con <img title="Sealed" alt="Sealed" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" border="0" />&nbsp; Hiện Trang Trại Ch&uacute;ng T&ocirc;i C&oacute; Cung ứng Ra thị Trường Một Số&nbsp; Sản Phẩm : </font></p><p><font size="4">Nh&iacute;m : Nhim 3 Th&aacute;ng tuổi , Nhim 4&gt;&gt;&nbsp; 7kg , Nh&iacute;m Trưởng Th&agrave;nh . Nhim&nbsp; Đang Mang Thai </font></p><p><font size="4">Lợn Rừng : Giống , Lợn Rừng Thịt </font></p><p><font size="4">B&agrave; Con N&agrave;o C&oacute; nhu Cầu&nbsp; Li&ecirc;n Hệ Trực Tiếp </font></p><p><font size="4">A Vinh&nbsp;&nbsp; Địa CHỉ Phố R&agrave;ng _ bảo y&ecirc;n _ L&agrave;o Cai </font></p><p><font size="4">SDT 0988979345</font></p><p><font size="4">Mua C&aacute;c Sản&nbsp;&nbsp; Phẩm Của Trang Trại B&agrave; Con Được Bảo Đảm Chất Lượng Va Gi&acirc;y tơ Hợp lệ . </font></p>
 

Đối tácTop