NHÍM GIỐNG ,THỊT - RẮN LONG THỪA CÁC LOẠI -HỖ TRỢ ĐẦU RA

GIA HUY

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN LONG THỪA <font size="3">GIA HUY</font> -CỦ CHI TPHCM</font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Aacute;M ƠN QU&Yacute; B&Agrave; CON Đ&Atilde; TIN TƯỞNG V&Agrave; HỢP T&Aacute;C VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SUỐT 10 NĂM QUA </font></strong></p><p><strong><font size="2">XIN B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M ,RẮN T3/2012 :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI : 2.5T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 10T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 12T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M THỊT CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG ,QU&Aacute;N NHẬU ĐẶC SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT NGUY&Ecirc;N CON C&Ograve;N SỐNG : 300.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT NGUY&Ecirc;N CON L&Agrave;M SẴN : 700.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LONG THỪA CON : 180.000- 250.000/CON T&Ugrave;Y THỜI ĐIỂM </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỨA GIỐNG ( 0.5KG/CON ): 400.000/CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ ........</font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ KỸ THUẬT - VẬN CHUYỂN - ĐẦU RA ....</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx