nhông,bánh răng cung cấp phục vụ cơ khí hóa

  • Thread starter cokhiconang@gmail.com
  • Ngày gửi
C

cokhiconang@gmail.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HỒ LA THANH TÙNG
- Địa chỉ: quận tân Phú
- Tel, Fax: 0822191916
- email: cokhiconang@gmail.com
================================

<div style="background-color: #ffffff; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-small"><span style="color: black">TH</span><span style="color: black">Ư NG</span><span style="color: black">&Otilde;</span></span><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; font-size: 12px; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; background-color: #ffffff"><div style="text-align: justify"><span style="color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />C&ocirc;ng ty cổ phần cơ kh&iacute; CƠ NĂNG hoạt đ&ocirc;ng trong lĩnh vực cơ kh&iacute; chế tạo m&aacute;y,x&acirc;y lắp với quy m&ocirc; lơn nhỏ.C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sản xuất c&aacute;c sản phẩm cơ kh&iacute;, với đội ngũ kỹ sư v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n d&agrave;y dặn kinh nghiệm v&agrave; c&aacute;c thiết bị m&aacute;y m&oacute;c ti&ecirc;n tiến v&igrave; vậy chất lượng sản phẩm lu&ocirc;n tốt nhất.</span></div><div><span style="font-size: 10pt; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; quan t&acirc;m.v&agrave; đặt h&agrave;ng .Với phương ch&acirc;m kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; VUA</span></div><div style="text-indent: 0.5in"><u><span style="font-size: 9pt">1. Nhận gia c&ocirc;ng chế tạo</span></u></div><div style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 9pt; color: black">-&nbsp;&nbsp; Gia c&ocirc;ng b&aacute;nh răng c&aacute;c loại &hellip;</span></div><div style="text-indent: 0.5in; line-height: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: black">- Gia c&ocirc;ng chế tạo c&aacute;c chi tiết theo bản vẽ của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></div><div style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 9pt; color: black">- Chế tạo hệ băng tải con lăn, x&iacute;ch truyền động, khớp nối&hellip;</span></div><div style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 9pt; color: black">TIỆN PHAY B&Agrave;O&hellip;.</span></div><div style="text-indent: 0.5in"><u><span style="font-size: 9pt; color: black">2. Thiết kế m&aacute;y</span></u></div><div style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 9pt; color: black">- Thiết kế v&agrave; chế tạo thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></div><div style="text-indent: 0.5in; line-height: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: black">- Thiết kế chế tạo c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng như: M&aacute;y phun bi l&agrave;m sạch bề mặt, m&aacute;y l&agrave;m sạch bề mặt bằng c&aacute;t, d&acirc;y chuyền kiểm tra sản phẩm, m&aacute;y rung l&agrave;m chặt đ&oacute;ng bao b&igrave;, m&aacute;y in bao b&igrave; xi mămg, c&aacute;c chủng loại cần trục cẩu trục...</span></div><div style="text-indent: 0.5in; line-height: 9pt"><u><span style="font-size: 9pt; color: black">3. Chế tạo m&aacute;y</span></u></div><div style="text-indent: 0.5in; line-height: 9pt">&nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: black">- Chế tạo c&aacute;c chi tiết cơ kh&iacute; theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng của bất cứ mặt h&agrave;ng n&agrave;o.<br /></span></strong></div><div style="text-align: justify"><span style="font-size: 26pt; color: black">CHỈ CẦN QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; &Yacute; TƯỞNG ĐỂ N&Acirc;NG CAO ,CẢI TIẾN SẢN XUẤT TH&Igrave; H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI &nbsp;</span><span style="font-size: 36pt; color: black">CƠ NĂNG</span></div><div style="text-align: justify"><span style="color: black">Bạn c&oacute; &yacute; tưởng về một loại m&aacute;y mới<br /></span>Bạn cần phương ph&aacute;p cũng như nguy&ecirc;n l&yacute; l&agrave;m việc để đưa ra một m&aacute;y hay d&acirc;y chuyền l&agrave;m việc một c&aacute;ch tối ưu<br />H&atilde;y nhấc m&aacute;y l&ecirc;n để được tư vấn miễn ph&iacute;, hỗ trợ kỹ thuật 24/24<br /><br />&nbsp;</div><div style="text-align: justify"><span style="font-size: larger"><span style="color: #ff0000">KS T&ugrave;ng :0985713692</span></span></div><div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /><span style="color: black">HỒ LA THANH T&Ugrave;NG<br /></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black">MAKETING MANAGER<br /></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black">website&ndash;</span>&nbsp;<span style="font-size: 8.5pt; color: #003399"><a href="http://www.meencorp.com/">www.meencorp.com</a></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black">Address: D8/37C T&acirc;n T&uacute;c Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh TP HCM&nbsp;<br />Tel :08 35592901 &nbsp;Fax:&nbsp;&nbsp; 08 35592901</span>&nbsp;<span style="font-size: 8.5pt; color: black"><br />Cellphone: 84 985713692</span></div><div style="text-align: justify">&nbsp;</div></div></div>
 

C

cokhiconang@gmail.com

Guest
#2
Cung Cấp Bánh Răng Làm Mới Máy Cải Tiến Công Nghệ

THƯ NGÕ


Công ty cổ phần cơ khí CƠ NĂNG hoạt đông trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy,xây lắp với quy mô lơn nhỏ.Công ty chúng tôi Chúng tôi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sản xuất các sản phẩm cơ khí, với đội ngũ kỹ sư và công nhân dày dặn kinh nghiệm và các thiết bị máy móc tiên tiến vì vậy chất lượng sản phẩm luôn tốt nhất.
Chúng tôi chân thành cám ơn quý khách đã quan tâm.và đặt hàng .Với phương châm khách hàng là VUA
1. Nhận gia công chế tạo
- Gia công bánh răng các loại …
- Gia công chế tạo các chi tiết theo bản vẽ của khách hàng
- Chế tạo hệ băng tải con lăn, xích truyền động, khớp nối…
TIỆN PHAY BÀO….
2. Thiết kế máy
- Thiết kế và chế tạo thiết bị, máy móc theo yêu cầu của quý khách.
- Thiết kế chế tạo các máy móc theo yêu cầu của khách hàng như: Máy phun bi làm sạch bề mặt, máy làm sạch bề mặt bằng cát, dây chuyền kiểm tra sản phẩm, máy rung làm chặt đóng bao bì, máy in bao bì xi mămg, các chủng loại cần trục cẩu trục...
3. Chế tạo máy
- Chế tạo các chi tiết cơ khí theo yêu cầu của khách hàng của bất cứ mặt hàng nào.
CHỈ CẦN QUÝ KHÁCH CÓ Ý TƯỞNG ĐỂ NÂNG CAO ,CẢI TIẾN SẢN XUẤT THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI CƠ NĂNG
Bạn có ý tưởng về một loại máy mới
Bạn cần phương pháp cũng như nguyên lý làm việc để đưa ra một máy hay dây chuyền làm việc một cách tối ưu
Hãy nhấc máy lên để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật 24/24


KS Tùng :0985713692
HỒ LA THANH TÙNG
MAKETING MANAGER
website– www.meencorp.com
Address: D8/37C Tân Túc Huyện Bình Chánh TP HCM
Tel :08 35592901 Fax: 08 35592901
Cellphone: 84 985713692
 
Top