Nông sản

 • Thread starter KUO MAO CHENG CO., LTD.
 • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
K

KUO MAO CHENG CO., LTD.

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KUO MAO CHENG CO., LTD.
- Địa chỉ: 339/31A Nguyễn Thái Bình P.12 Q.TB
- Tel, Fax: 0908 977 238
- Email: mlrsheng7758@yahoo.com
================================


Cty chuùng toâi caàn mua caùc maët haøng noâng saûn :
1. khoai mì ñaäp, boät mì, tinh boät,
2. baõ mì, baõ caûi, baõ naønh, baõ haït boâng, baõ haït ñieàu, baõ mì xay, baõ döûa, baõ ñaäu phoïng,
3. ñaäu phoïng khoâ, bo bo, meø ñen, hoät eù, haït boâng vaûi, vaûi, haït ñieàu,
4. cuøi baép saáy, boät baét saáy,
5. caùm gaïo saáy, caùm gaïo chít ly, caùm traáu,
Hy voïng quyù Cty lieân heä chuùng toâi.
Ngöôøi lieân heä : La Tuù Traân
DÑ : 0908 977 238
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KUO MAO CHENG CO., LTD.
- Địa chỉ: 339/31A Nguyễn Thái Bình P.12 Q.TB
- Tel, Fax: 0908 977 238
- Email: mlrsheng7758@yahoo.com
================================

Cty chúng tôi cần mua các mặt hàng nông sản :
1. khoai mì đập, bột mì, tinh bột,
2. bã mì, bã cải, bã nành, bã hạt bông, bã hạt điều, bã mì xay, bã dửa, bã đậu phọng,
3. đậu phọng khô, bo bo, mè đen, hột é, hạt bông vải, vải, hạt điều,
4. cùi bắp sấy, bột bắt sấy,
5. cám gạo sấy, cám gạo chít ly, cám trấu,
Hy vọng quý Cty liên hệ chúng tôi.
Người liên hệ : La Tú Trân
DĐ : 0908 977 238
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
 • Bệnh viêm gan, ruột thừa ( đầu đen )
  • Thread starter mrdatt_bt_green
  • Ngày gửi
 • Thông Tin Kinh Tế Nông Nghiệp
  • Thread starter CAY GIONG TOT CAI MON
  • Ngày gửi


 • Back
  Top